ຄົ້ນຫາ

ປ່ຽນພາສາ

Facebook

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້

541486
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
ທັງໝົດ
391
1226
1617
536154
10938
13799
541486
Your IP: 18.234.255.5
2020-11-30 16:17

ມີ 4  ຂາສັນຈອນ ແລະ ບໍ່ມີສະມາຊິກອອນໄລນ໌ ອອນໄລນ໌

ມັດທະຍົມສຶກສາ

1. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ພະແນກສຶກສາ ທິການແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຂຶ້ນແຜນປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາໃນທົ່ວແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ;
2. ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສານັບທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງ;
3. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດການພັດທະນາໂຮງຮຽນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຕົວແບບ ສຳລັບມັດທະຍົມ ພາກລັດ ເອກກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງພາຍໃນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ;
4. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຄົ້ນຄ້ວາຫຼັກສູດທີ່ ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ;
5. ຈັດຕັ້ງປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ນັບທັງພາກລັດເອກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງ;
6. ຄົ້ນຄ້ວາການອອກໃບປະກາສະນິຍະບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍໃນຂັ້ນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ;
7.ຄົ້ນຄ້ວາຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ສຳລັບຄູສອນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ;
8. ລາຍງານສະພາບການຮຽນ-ການສອນ, ຜົນການສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນ, ປີຮຽນ ແລະ ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນໃຫ້ສຶກສາທິການແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ;
9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

2. ກິດຈະກຳ
1. ເກັບກຳສະຖິຕິຄູ, ນັກຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນຮ່ວມກັບຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ;
2. ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ວາງແຜນ, ພັດທະນາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຮ່ວມກັນຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ;
3. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຮຽນ-ການສອນ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ການສອບເສັງເລ່ືອນ ຊັ້ນ-ຈົບ
ຊັ້ນຂອງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.
4. ຈັດຕັ້ງບຳລຸງ ແລະ ສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ, ສ້າງຫ້ອງພອນສະຫວັນ; ໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບຕົວແບບ
5. ຄຸ້ມຄອງສູນສຶກສານິເທດ, ຕິດຕາມນິເທດການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນ;
6. ຊີ້ນຳ ແລະ ສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນ - ການສອນ ໃນທົ່ວແຂວງ;
7. ຄຸ້ມຄອງການປົກຮັກສາອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ຈົບງາມ;
8. ຊີ້ນຳ, ນຳພາຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ;
9. ຊີ້ນຳ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າຂອງແຂວງ;
10. ບັນທຶກ ແລະ ກຽມການອອກໃບປະກາສະນິຍະບັດມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ;
11. ຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະການຂັ້ນພະແນກເພື່ອຄັດເລືອກ ແລະ ສັບຊ້ອນນັກຮຽນໄປຮຽນຕໍ່;
12. ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ ຕາມແຜນຂອງກະຊວງ;
13. ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການຊັ້ນມັດທະຍົມ, ບຳລຸງຍົກລະດັບຄູຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
14. ຊີ້ນໍາການສ້າງຕັ້ງຫໍສະມຸດ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງຂອງໂຮງຮຽນຕ່າງໆ;
15. ຄຸ້ມຄອງການເຄ່ືອນໄຫວຂອງກຸ່ມໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ແລະໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົງ;
16. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົ້ນຄ້ວາຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.