ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສືກສາ ແລະກິລາ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງສູນ

 • ປະຈຸບັນພະນັກງານພາຍໃນສູນໄອຊີທີມີ 14 ທ່ານ, ຍິງ7ທ່ານ, ຊາຍ 7 ທ່ານ, ສະມາຊິກພັກ 11 ສະຫາຍ, ສະມາຊິກພັກສຳຮອງ 4 ສະຫາຍ, ກໍາມະບານ 14 ຄົນ, ຊາວໜຸ່ມ 13 ສະຫາຍ, ແມ່ຍິງ 6 ສະຫາຍ.

ຫົວໜ້າສູນ ໄອຊີທີ (ທ່ານ ນາງ ບຸນທະວີ ຈັນທະວົງສາ)

v  ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

- ຊີ້ນຳລວມ, ລົງເລີກ ດ້ານແນວຄິດການເມືອງ.

- ວຽກງານບໍລິຫານ,ວຽກງານການເງິນ ແລະ ວຽກງານບຸກຄະລະກອນຈໍານວນພົນ.

         - ສັງລວມບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນການ 1ປີ 2ປີ 3ປີ ແລະ 5ປີ.

- ຮັບຜິດຊອບ ການພົວພັນກັບສາຍຕັ້ງ ສາຍຂວາງ ຂັ້ນເທິງຕ່າງໆ.

- ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມປະຈໍາອາທິດ,ປະຈໍາເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ.

- ຮັບຜິດຊອບໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ແລະ ໜ່ວຍງານພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຮຽນການສອນແບບເອ

ເລັກໂຕຼນິກ.

- ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.

 • ຂອບເຂດສິດ

-  ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງສູນແລະພະແນກ.

-  ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

-  ມີສິດມອບໝາຍວຽກໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າສູນແລະພະນັກງານພາຍໃນສູນ.

 • ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ.

ຮອງອໍານວຍການສູນ ໄອຊີທີ (ທ່ານ ຈັນທະລີ ອຸໄລສິດ)

v  ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ:

- ລົງເລີກ ດ້ານວິຊາການ ຮອບດ້ານ.

- ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວນອກຫຼັກສູດ ແລະ ການອອກແຮງງານ.

- ຊີ້ນໍາການຂຽນຫຼັກສູດປື້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມຄອມພິວເຕີ, ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆພາຍໃນສູນ.

- ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຝຶກອົມຮົມ, ການຮຽນ-ການສອນຄອມພິວເຕີ ແລະ ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດທຸກລະດັບ​ທັງ​ພາກ​ປົກ​ກະ​ຕິ ແລະ ພາກ​ພິ​ເສດ.

- ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມປະຈໍາອາທິດ,ປະຈໍາເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ.

- ຊີ້ນໍາ ແລະ ເຮັດບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນການ 1 ປີ 2ປີ 3ປີ ແລະ5ປີ.

- ຮັບຜິດຊອບໜ່ວຍງານເຄືອຂ່າຍ-ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານການສຶກສາແບບ

ເອເລັກໂຕຼນິກ

         - ຮັບຜິດຊອບວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງທ່ານ ຜູ່ອໍານວຍການສູນ.

 • ຂອບເຂດສິດ

-  ມີສິດປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຕຳແໜ່ງງານ.

-  ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງແລະພັດທະນາວຽກງານຂອງສູນແລະພະແນກ.

-  ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ່ອໍານວຍການສູນແລະພະແນກ.

 • ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າສູນໄອຊີທີ.

ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ (ມີ 2 ຕໍາແໜ່ງງານ)

v  ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບລວມ:

-  ຄົ້ນຄ້ວາ, ສັງລວມວຽກງານທັງໝົດຂອງສູນ ແລະ ສະເໜີແນວທາງເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຕັດສີນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄະນະອຳນວຍການສູນ.

-  ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂາເຂົ້າ-ອອກ, ເລຂານຸການ , ຕ້ອນຮັບແຂກທີ່ມາພົວພັນວຽກງານ , ກໍາກັບວຽກງານພິທີການ ແລະ ວຽກງານປະຊາສໍາພັນ.

-  ພິມ, ສໍາເນົາ, ຮັບ-ສົ່ງ, ເກັບມຽ້ນ ປົກປັກຮັກສາເອກະສານທາງລັດຖະການ ແລະ ສັງລວມ ເຮັດບົດສະຫຼູບ ແຜນການປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ , ປະຈໍາ 1 ປີ ແລະ ແຜນ 5 ປີ ຂອງທຸກໜ່ວຍງານສົ່ງໃຫ້ຫົວໜ້າສູນ.

-  ຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງແຜນການ, ໂຄງການ, ການຮ່ວມມື, ການບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ການປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

-  ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງີນ, ວຽກງານຈັດຊື້ ແລະ ສະໜອງວັດຖຸ .

-  ພົວພັນວຽກງານກັບຫ້ອງການພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

-  ບັນທຶກການມາວຽກປົກກະຕິ , ຄອບ , ລາພັກ , ຂາດວຽກ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານເປັນເດືອນ , ເປັນປີ

-  ຕິດຕາມກວດກາ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຄວາມຈົບງາມ ພາຍໃນຫ້ອງການ .

-  ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ-ການເງິນ,ການຄັງເງິນ,ກວດກາກ່ອນການຈ່າຍ ແລະ ຫຼັງການຈ່າຍທຸກຮ່ວງເງິນ.

-  ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ສ້ອມ​ແປ​ງ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້, ອາ​ຄານ​ສະ​ຖານ​ທີ່ຂອງ​ສູນ​ໄອ​ຊີ​ທີ​ໃຫ້​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້.

-  ຕິດຕາມ,ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກວຽກງານ

-  ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ, ຄິດໄລ່ບັນຊີ ແລະ ການເງິນໃນການຈັດປະຕິບັດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສູນ.

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ (ທ່ານ ນາງ ແສງດາວ ພູສະຫວ່າງ)

vໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ: ຊີ້ນໍາວຽກບໍລິຫານ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ

-  ຈັດລະບົບ ແລະ ເກັບຮັກສາເອກະສານທາງລັດຖະການ (ພິມ,ສໍາເນົາ,ຮັບ-ສົ່ງ,ເກັບມຽ້ນ)

-  ກວດກາເອກະສານກ່ອນຈະເຂົ້າລາຍງານ ຜູ້ອໍານວຍການສູນ ຫຼື ຮອງ ອໍານວຍການສູນ.

-  ຮັັບ ແລະ ຈັດສົ່ງເອກະສານອອກ - ເຂົ້າຫາຄະນະອໍານວຍການສູນ ແລະ ພາຍໃນສູນ.

-  ກໍາກັບວຽກງານພິທີການ,ວຽກງານປະຊາສໍາພັນ.

-  ສັງລວມ ເຮັດບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ ແລະ ປະຈໍາ 1 ປີທຸກໜ່ວຍງານ.

-  ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກວຽກງານ​ຂອງ​ສູນ​ໄອ​ຊີ​ທີ.

-  ຕິດຕາມ, ກວດກາການເບີກຈ່າຍບັນຊີ - ການເງິນ ແລະ ສະເໜີຫົວໜ້າສູນເພື່ອຂໍອະນຸມັດທຸກຄັ້ງ (ໃນກໍລະນີວົງເງິນຈຳນວນຫຼາຍ).

-  ພົວພັນວຽກງານກັບຫ້ອງການພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

-  ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ພາກ​ພິ​ເສດ: ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ຮຽນ-​ການ​ສອນຄອມ​ພິວ​ເຕີ , ພາສາອັງກິດຄອມພິວເຕີອອກ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ ແລະ ສະ​ຫຼຸບ​ລາຍ​ງານ​ແຕ່​ລະ​ຊຸດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຊີ້ນຳ​ຫຼັກ​ສູ​ດ​ພາກ​ພິ​ເສດ.

v ວຽກບໍລິຫານງົບປະມານ ແລະ ການບັນຊີ

vວຽກງານງົບປະມານ

-  ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນງົບປະມານຂອງສູນເພື່ອສະເໜີການນຳຂອງຂະແໜງປະຈຳປີນັ້ນໆ.

-  ຂື້ນແຜນງົບປະມານ ແລະ ສະຫລຼຸບລາຍຈ່າຍຂອງທຸກໆກິດຈະກຳຂອງສູນ ICT.

-  ກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂໍອະນຸມັດງົບປະມານ ແລະ ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານການເງີນທຸກສະບັບ.

-  ດັດໂສມງົບປະມານປະຈຳແລ້ວແຈ້ງຕໍ່ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງສູນເພື່ອພິຈາລະນາຕັດ-ເພີ່ມງົບຮ່ວງຕ່າງໆ.

v  ວຽກຄັງເງິນສົດ

-  ແຈ້ງສະຖານະພາບການເງີນແຕ່ລະປະເພດໃນຮູບແບບເງີນສົດ ແລະ ເງີນຝາກກໍລະນີທີ່ມີການດຳເນີນທຸລະກຳ ລາຍຮັບ ປະຈຳເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ.

-  ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານການເງິນແລະຮັກສາຄັງເງິນສົດ.

-  ກວດກາກ່ອນການຈ່າຍ ແລະ ຫຼັງການຈ່າຍທຸກຮ່ວງເງິນ.

-  ສະຫຼຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍທຸກຮ່ວງເງິນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມການບັນຊີ.

-  ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີສະເໜີຕໍ່ຫົວໜ້າສູນ, ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຕາມຂັ້ນຕອນ.

-  ເກັບກຳໃບສະເໜີລາຄາກະກຽມສະເໜີຄະນະກຳມະການຈັດຊື້ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດໃນການຈັດຊື້ຕາມລະບຽບຫລັກການ.

-  ບັນທຶກແລະເກັບໃບບິນການເບີກຈ່າຍເງິນແລະອຸປະກອນໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆທຸກຄັ້ງ.

-  ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ່ອໍານວຍການສູນ.

 • ຂອບເຂດສິດ:

-  ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງແລະພັດທະນາວຽກງານຂອງສູນ ໄອຊີທີ.

-  ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການສູນແລະພະແນກ.

 • ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ຂຶ້ນກັບຜູ້ອໍານວຍການສູນແລະຮອງອໍານວຍການສູນໄອຊີທີ.

ນາງ ສອນລາວັນ ຈັນມານິດ

v  ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ: ວິຊາການບໍລິຫານ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ

-  ບັນທຶກເອກະສານເຂົ້າ-ອອກ ຂອງທຸກໆພາກສ່ວນ, ຈັດແຍກ ແລະ ຮັກສາເອກະສານເຂົ້າແຟມ, ເກັບມ້ຽນເອກະສານໄດ້ນຳໃຊ້ສຳເລັດ ຕາມລະບຽບ ຫລັກການໃນການເກັບ ເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍຫາຍ ແລະ ສະດວກໃນການນຳມາໃຊ້ໃນຕໍ່ໜ້າ.

-  ເກັບມຽ້ນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເອກະສານທາງລັດຖະການ.

-  ຊ່ວຍພົວພັນວຽກງານກັບຫ້ອງການພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

-  ຊ່ວຍກໍາກັບວຽກງານພິທີການ, ຮັບແຂກ, ການຈັດກອງປະຊຸມຂອງສູນ ພ້ອມທັງບັນທຶກກອງປະຊຸມຕ່າງໆ.

-  Scanເອກະສານເຂົ້າ - ອອກ ແລະ ເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ.

-  ຮັັບ ແລະ ຈັດສົ່ງເອກະສານອອກ - ເຂົ້າ ໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການສູນ ແລະ ພາຍໃນສູນ.

-  ຊ່ວຍສັງລວມ ເຮັດບົດສະຫຼູບ ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາ 1 ປີ ແລະ 5 ປີ ຂອງທຸກໜ່ວຍງານ.

-  ຈົດບັນທຶກການມາວຽກປົກກະຕິ, ຄອບ, ລາພັກ, ຂາດວຽກ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານເປັນເດືອນ, ເປັນປີ

-  ຕິດຕາມກວດກາ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຄວາມຈົບງາມ ພາຍໃນຫ້ອງການ ແລະ ຕ້ອນຮັບແຂກທີ່ມາພົວພັນວຽກງານ

-  ຮັບຜິດຊອບອ່ານຂ່າວຂອງສູນໄອຊີທີ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ

vວຽກງານບັນຊີ

-  ລົງບັນຊີລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍຂອງສູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງີນຕາມລະບຽບ.

-  ສະຫລຼຸບບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງຂອງທຸກແຫລ່ງເງີນທີ່ມີໃນສູນ ລາຍງານເປັນວັນ, ເດືອນ, ປີ.

-  ຕິດຕາມ, ກວດກາການເບີກຈ່າຍບັນຊີ-ການເງິນ ແລະ ສະເໜີຜູ້ອໍານວຍການສູນເພື່ອຂໍອະນຸມັດທຸກຄັ້ງ

-  ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການສູນ.

 • ຂອບເຂດສິດ:

-  ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງແລະພັດທະນາວຽກງານຂອງສູນໄອຊີທີ.

-  ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການສູນແລະພະແນກ.

 • ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າໜ່ວຍງານແລະຄະນະອໍານວຍການສູນ.

ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ (Network) ມີ 3 ຕໍາແໜ່ງງານ

v  ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບລວມ:

-  ຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ( Network)ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາລະບົບ​ເຊີ​ເວີ (SERVER).

-  ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ສ້ອມ​ແປ​ງ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້, ອາ​ຄານ​ສະ​ຖານ​ທີ່ຂອງ​ສູນ​ໄອ​ຊີ​ທີ​ໃຫ້​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້.

-  ຄົ້ນຄ້ວາ, ກວດກາ ແລະ ພັດທະນາເຕັກນິກ ການບໍາລຸງຮັກສາສ້ອມແປງ, ການປ່ຽນຖ່າຍລະບົບ , ອຸປະກອນ ທັງໝົດ ແລະ ອາຄານສະຖານທີ່ ສູນ ICT.

-  ຂຽນແຜນງົບປະມານ ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນ ICT​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ສູນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ວິຊາການ ICT ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ , ໂຮງຮຽນ.

-  ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຂະ​​ຫຍາຍລະ​ບົບ​ເຄື່ອ​ຂ່າຍເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ​ຂໍ້​ມູນລະ​ຫວ່າງສູນ​ໄອ​ຊີ​ທີ​ໄປຫາຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນໃນທົ່ວແຂວງ.

-  ພັດ​ທະ​ນາຫຼັກ​ສູດ​ສ້ອມ​ແປງຄອມ​ພິວ​ເຕີ, ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຊີ​ເວີ-ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ວິຊາການໄອຊີທີຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ໂຮງ​ຮຽນ.

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ(ທ່ານ ວິລະເດດ ໂພທິມາດ)

v  ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ:

-  ນໍາພາ, ກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ເຊີເວີ (SERVER)ພາຍໃນສູນ.

-  ແກ້ໄຂສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນຄອມພີວເຕີ (Software& hardware), ເຄື່ອງເອເລັກໂທນິກທັງໝົດພາຍສູນໄອຊີທີ ແລະ ຄອມພີວເຕີໃນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາ.

-  ບໍາລຸງຮັກສາ ສະຖານທີ່ຕຶກອາຄານພາຍໃນສູນໃຫ້ມີຄວາມຢືນຢົງ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຍາວນາມ.

-  ສັງລວມແຜນງົບປະມານການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນໄອຊີທີ, ອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມການແກ້ໄຂສ້ອມແປ-ບຳລຸງຮັກສາຄອມພິວເຕີ 11 ເມືອງ 1 ນະຄອນ.

-  ຂະຫຍາຍການເຊື່ອມຕໍ່​​ລະບົບເຄືອ​ຂ່າຍໃນການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກສູນໄອຊີທີໄປຫາ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງໃນທົ່ວແຂວງ ແລະ ໂຮງຮຽນໃນເທດສະບານເມືອງຈົນເຖີງທ້ອງຖີ່ນ.

-  ນໍາພາພັດ​ທະ​ນາຫຼັກ​ສູດການແກ້ໄຂ​ສ້ອມ​ແປງຄອມ​ພິວ​ເຕີ, ການ​ນໍາໃຊ້ Windows Serverແລະ ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ລະບົບເຄືອ​ຂ່າຍ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ວິຊາການໄອທີຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ 12 ເມືອງ ແລະໂຮງຮຽນໃນເທດສະບານ.

-  ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

 • ຂອບເຂດສິດ:

-  ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງແລະພັດທະນາວຽກງານຂອງສູນ ໄອຊີທີ.

-  ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການສູນແລະພະແນກ.

 • ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ຂຶ້ນກັບຜູ້ອໍານວຍການສູນແລະຮອງອໍານວຍການສູນໄອຊີທີ.

ວິຊາການ (ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ຂຸນສະດາຈິດ)

v  ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

-  ກວດກາອຸປະກອນ, ຮັກສາຄຸ້ມຄອງ, ສ້ອມແປງປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນທັງໝົດທີ່ເປ່ເພຢູ່ພາຍໃນສູນໄອຊີທີ.

-  ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນອຸປະກອນໄອຊີທີທັງໝົດຂອງສູນໄອຊີທີ, ໂຮງຮຽນ ເຄືອຂ່າຍ 2 ໂຮງຮຽນ ເດັກກຳພ້າ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ.

-  ຮັບຜິດຊອບຄວບຄຸມເຄື່ອງສຽງຫ້ອງປະຊຸມຂອງສູນ.

-  ຊ່ວຍພັດທະນາຫຼັກສູດສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ວິຊາການໄອທີຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ.

-  ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

 • ຂອບເຂດສິດ:

-  ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງແລະພັດທະນາວຽກງານຂອງສູນໄອຊີທີ.

-  ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການສູນໄອຊີທີແລະພະແນກ.

 • ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການສູນໄອຊີທີ.

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແບບເອເລັກໂຕນິກ (MIS)

ມີ 2 ຕໍາແໜ່ງງານ.

v  ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບລວມ

-  ຄຸ້ມຄອງຮັກສາລະບົບຖານຂໍ້ມູນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແບບເອເລັກໂຕນິກ.

-  ຮັບຜິດຊອບສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງເວັບໄຊຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ພະແນກ, ສູນໄອຊີທີ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະໂຮງຮຽນ ໃນທົ່ວແຂວງ.

-  ສົມທົບກັບຂະແໜງມັດທະຍົມ, ສະຖິຕິແຜນການ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນເຂົ້າລະບົບຖານຂໍ້ມູນ(MIS).

-  ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານບຳລຸງຮັກສາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ເວັບໄຊແລະເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນແລະເວັບໄຊໃຫ້ວິຊາການໄອຊີທີຂອງສຶກສາເມືອງແລະໂຮງຮຽນ ໃນທົ່ວແຂວງ.

-  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຄູ່ມືຫຼັກສູດການສ້າງເວັບໄຊ, ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຝຶກອົບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂົງເຂດວຽກງານການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນທົ່ວແຂວງ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ (ທ່ານ ນາງ ເພັດມະນີ ຫຼວງພັກດີ)

v  ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ:

-  ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທາງດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບລະບົບຂໍ້ມູນການສຶກສາ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແກ່ວຽກງານບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂອງແຂວງ.

-  ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານບຳລຸງຮັກສາລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ເວັບໄຊ, Social mediaແລະ ເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໃຫ້ວິຊາກນໄອຊີທີ ຂອງຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ ແລະ ໂຄງການຢູ່ພາຍໃນແຂວງ.

-  ອັບເດດຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ລົງເວັບໄຊ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆ.

-  ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານແຜນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປີ ແລະ 5 ປີ ສົ່ງໃຫ້ບໍລິຫານ.

-  ຮັບຜິດຊອບພັດທະນາ ຫຼັກສູດການນຳໃຊ້ເວັບໄຊ, ການເກັບກຳເອກະສານ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ແລະ ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ວິຊາການໄອທີ ໃນຂົງເຂດການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ.

-  ຕິດຕໍ່ປະສານງານນຳວິຊາການໄອຊີທີຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນມາປະກອບເຂົ້າໃນການສ້າງເວັບໄຊ.

-  ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາເຄື່ອງອຸປະກອນຖ່າຍທຳຕ່າງໆ ພາຍໃນຫ້ອງສະຕູດີໂອ.

-  ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງທ່ານຜູ້ອໍານວຍການສູນ.

 • ຂອບເຂດສິດ:

-  ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງແລະພັດທະນາວຽກງານຂອງສູນ.

-  ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການສູນແລະພະແນກ.

 • ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ຂຶ້ນກັບຜູ່ອໍານວຍການສູນ ແລະຮອງ ອໍານວຍການສູນໄອຊີທີ.

ວິຊາການ(ທ່ານ ໄກສອນ ລັດຕະນະເພັງສີ)

v  ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

-   ຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນການສຶກສາຂອງແຂວງ

-  ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ພັດທະນາຊອບ​ແວ​ຣ໌​ ແລະ ໂປຣແກຣມໃໝ່ໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າວຽກງານ​ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂອງແຂວງ.

-  ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂ່າວສານຂອງສູນ ແລະ ພົວພັນເອົາຂ່າວນຳ​​ພະແນກເຜີຍແຜ່ລົງເວັບໄຊຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.

-  ຮັບ​ຜິດ​ຊອບພັດທະນາຄູ່ມືຫຼັກສູດການສ້າງເວັບໄຊ, ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂົງເຂດວຽກງານການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ເມືອງສາມສ້າງ.

-  ຮັບ​ຜິດ​ຊອບພັດທະນາຄູ່ມືຫຼັກສູດການສ້າງເວັບໄຊ, ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຝຶກອົບໃຫ້ແກ່ວິຊາການໄອຊີທີຂົງເຂດວຽກງານການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ.

-  ຮັບຜິດຊອບຖ່າຍພາບ, ຖ່າຍວິດີໂອ, ຕັດຕໍ່ວິດີໂອ ແລະ ຂ່າວສານຕ່າງໆລົງ YouTube, Facebook.

-  ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງທ່ານຜູ້ອໍານວຍການສູນ.

 • ຂອບເຂດສິດ:

-  ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງແລະພັດທະນາວຽກງານຂອງສູນ.

-  ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການສູນແລະພະແນກ.

 • ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າໜ່ວຍງານແລະຄະນະອໍານວຍການສູນໄອຊີທີ.

ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງລະບົບການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຼນິກ

(E-Learning)ມີ 6 ຕໍາແໜ່ງ.

v  ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບລວມ

-  ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຼນິກ

-  ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນຕົວແບບ, ສະຫຼຸບ ລາຍງານສູນກາງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ.

-  ຄຸ້ມຄອງຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການຫ້ອງສະມຸດອອນໄລ (E-Library), ຫ້ອງທົດລອງວິຊາເຄມີ, ຊີວະ, ຟີຊິກ , ຫ້ອງພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.

-  ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ.

-  ສ້າງສື່ການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ເອົາລົງໃສ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ມີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ທັນສະໄໝ

-  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດການຜະລິດສື່ການສອນ, Microsoft office, ພາສາອັງກິດ,ຟີຊິກສາດ, ເຄມີສາດ,ຊີວະສາດ ແລະຈັດ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການ ພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ.

-  ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂະບວນການ, ວຽກງານອານາໄມ ແລະ ອອກແຮງງານຂອງສູນ

ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍງານ(ທ່ານ ນາງ ເພັດອຸລາ ວິລະວົງສາ)

v  ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

-  ນໍາພາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂທຣນິກ

-  ສະຫຼຸບ​​ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານແລະແຜນການປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ,ປະຈຳປີ ແລະ 5ປີສົ່ງໃຫ້ບໍລິຫານ

-  ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ສູນກາງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ.

-  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດການຜະລິດສື່ການສອນ, ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ.

 • ຂອບເຂດສິດ:

-  ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງແລະພັດທະນາວຽກງານຂອງສູນ ໄອຊີທີ.

-  ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການສູນແລະພະແນກ.

 • ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ຂຶ້ນກັບຜູ່ອໍານວຍການສູນແລະ ຮອງ ອໍານວຍການສູນໄອຊີທີ.

ວິຊາການ (ທ່ານ ນາງ ວັນສີ ພຸດທະວົງ)

vໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ:

-  ຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂທຣນິກ (E-Learning).

-  ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄູ ,ນັກຮຽນ ແລະ ການຂຶ້ນຫ້ອງສິດ​​ສອນຂອງຄູ, ນັກຮຽນພາຍໃນສູນໄອຊີທີແລະກວດລະບຽບ, ປັກທຸງດີເດັ່ນໃນແຕ່ລະເດືອນ.

-  ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຮັກສາ, ພັດທະນາ ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງສະມຸດອອນໄລ (E-Library).

-  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ( Microsoft office+Internet )ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ຜູ່ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ,ຄູອາຈານ,ນັກຮຽນຊັ້ນມ.4 ແລະ ມ.7 ທົ່ວແຂວງ

-  ນຳພານັກຮຽນພາຍໃນສູນໄອຊີທີເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດເປັນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ໄດ້ປົກກະຕິ

-  ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການສູນໄອຊີທີ.

 • ຂອບເຂດສິດ:

-  ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງແລະພັດທະນາວຽກງານຂອງສູນໄອຊີທີ.

-  ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການສູນແລະພະແນກ.

 • ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າໜ່ວຍງານແລະຄະນະອໍານວຍການສູນໄອຊີທີ.

ວິຊາການ-ອາຈານຫ້ອງທົດລອງຊີວະສາດ (ທ່ານ ນາງ ຕາວັນ ສີເມືອງ)

vໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ

-  ຄຸ້ມຄອງຮັກ​ສາ ແລະ ​ພັດ​ທະ​ນາຫ້ອງທົດລອງ ວິຊາ ຊີວະສາດ​ໃຫ້​ສະ​ອາດ ພ້ອມໃຊ້​ງານ​ໄດ້ສະ​ເໝີ ແລະ ມີ ຄວາມຢືນຍົງ.

-  ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາວຽກງານການຮຽນ - ການສອນ ຢູ່ພາຍໃນສູນ ໄອຊີທີ.

-  ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສໍາມະນາວິຊາການ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການພັດທະນາ ຂະບວນການຮຽນ - ການສອນ ສໍາລັບຄູອາຈານຢູ່ພາຍໃນສູນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນ.

-  ຈັດຕັ້ງການຮ່ວມໂມງສອນ ແລະ ການນິເທດພາຍໃນ.

-  ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ດູແລນັກຮຽນພາຍໃນສູນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຂອງສູນໄອຊີທີ

-  ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານບຳລຸງຮັກສາຫ້ອງທົດລອງ, ສ້າງຄູ່ມື, ສື່ການສອນແລະເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິຊາຊີວະສາດໃຫ້ຄູອາຈານສອນຢູ່ພາຍໃນແຂວງ.

-  ເປີດໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ, ຝຶກອົບຮົມ, ສາທິດການ​ທົດ​ລອງຕົວ​ຈິງ​ແກ່​ຄູ​ອາ​ຈານ ແລະ ນັກ​ຮຽນທີ່ມາໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງ.

-  ຮັບຜິດຊອບວຽກງານນອກຫຼັກສູດ, ກິດຈະກຳນັກຮຽນ, ຢູ່ພາຍໃນ ສູນໄອຊີທີ.

-  ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການສູນ.

 • ຂອບເຂດສິດ:

-  ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງແລະພັດທະນາວຽກງານຂອງສູນໄອຊີທີ.

-  ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການສູນແລະພະແນກ.

 • ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າໜ່ວຍງານແລະຄະນະອໍານວຍການສູນໄອຊີທີ.

ວິຊາການ-ອາຈານຫ້ອງທົດລອງຟີຊິກສາດ (ທ່ານ ບຸນຖະໜອມໄຊຍະໂຄສາ)

v  ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ

-  ຄຸ້ມຄອງ​ຮັກ​ສາ ແລະ ພັດທະນາຫ້ອງທົດລອງ ວິຊາ ຟີ​ຊິກ​​ໃຫ້ເປັນລະບົບ ສະອາດ ພ້ອມໃຊ້​ງານ​ໄດ້ສະ​ເໝີ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

-  ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານບຳລຸງຮັກສາຫ້ອງທົດລອງ, ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມື, ສື່ການສອນແລະເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງຟີຊິກໃຫ້ຄູສອນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ.

-  ເປີດໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ, ຝຶກອົບຮົມ, ສາທິດການ​ທົດ​ລອງຕົວ​ຈິງ​ແກ່​ຄູ​ອາ​ຈານ ແລະ ນັກ​ຮຽນທີ່ມາໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງ.

-  ຮັບຜິດຊອບວຽກງານອະນາໄມ ແລະ ອອກແຮງງານຢູ່ພາຍໃນສູນ ໄອຊີທີ

-  ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ່ອໍານວຍການສູນໄອຊີທີ.

 • ຂອບເຂດສິດ:

-  ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງແລະພັດທະນາວຽກງານຂອງສູນໄອຊີທີ.

-  ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການສູນແລະພະແນກ.

 • ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າໜ່ວຍງານແລະຄະນະອໍານວຍການສູນໄອຊີທີ.

ວິຊາການ - ອາຈານຫ້ອງທົດລອງເຄມີສາດ (ທ່ານ ລັດດາວົງ ວັນນະບຸບຜາ)   

v  ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ

-  ຄຸ້ມຄອງ​ຮັກ​ສາ ແລະ ພັດທະນາຫ້ອງທົດລອງວິຊາເຄມີສາດ​ໃຫ້ເປັນລະບົບ ສະອາດ ພ້ອມໃຊ້​ງານ​ໄດ້ສະ​ເໝີແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

-  ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານບຳລຸງຮັກສາຫ້ອງທົດລອງ, ສ້າງຄູ່ມື, ສື່ການສອນແລະເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງເຄມີໃຫ້ຄູສອນວິຊາເຄມີສາດ ຢູ່ມັດທະຍົມສຶກສາພາຍໃນແຂວງ.

-  ເປີດໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ, ຝຶກອົບຮົມ, ສາທິດການ​ທົດ​ລອງຕົວ​ຈິງ​ແກ່​ຄູ​ອາ​ຈານ ແລະ ນັກ​ຮຽນທີ່ມາໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງ.

-  ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນັກຮຽນ ແລະ ກວດລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຂອງສູນໃນແຕ່ລະເດືອນ.

-  ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ່ອໍານວຍການສູນໄອຊີທີ.

 • ຂອບເຂດສິດ:

-  ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງແລະພັດທະນາວຽກງານຂອງສູນ.

-  ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການສູນແລະພະແນກ.

 • ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າໜ່ວຍງານແລະຄະນະອໍານຍການສູນໄອຊີທີ.

ວິຊາການ - ອາຈານຫ້ອງພາສາ(ທ່ານ ວັນນະໄລສຸກຄອນນິພາພັນ)  

v  ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ

-  ຄຸ້ມຄອງຮັກ​ສາ, ພັດທະນາຫ້ອງພາສາໃຫ້ທັນ​ສະ​ໄໝ, ສະ​ອາດພ້ອມໃຊ້​ງານ​ໄດ້ສະ​ເໝີ ແລະໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ.

-  ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານບຳລຸງຮັກສາຫ້ອງທົດລອງ,ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືພາສາອັງກິດ,ສື່ການສອນແລະເຝິກອົບຮົມພາສາອັງກິດໃຫ້ພະນັກງານຄູສອນພາສາອັງກິດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຢູ່ພາຍໃນແຂວງ.

-  ຮັບຜິດຊອບພັດທະນາຫຼັກສູດ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ແລະ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມພາສາອັງກິດໃຫ້​ຄູ​ອາ​ຈານ ແລະ ນັກ​ຮຽນ​ທົ່ວ​ໄປ.

-  ຮັບຜິດຊອບວຽກຂະບວນການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງສູນໄອຊີທີ.

-  ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ່ອໍານວຍການສູນໄອຊີທີ.

 • ຂອບເຂດສິດ:

-  ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງແລະພັດທະນາວຽກງານຂອງສູນ.

-  ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການສູນແລະພະແນກ.

 • ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າໜ່ວຍງານແລະຄະນະອໍານວຍການສູນໄອຊີທີ.

ວຽກບໍລິການ

 1. ເປີດໃຫ້ເຊົ່າຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ.
 2. ເປີດສອນພາກພິເສດ ແລະ ຈັດຝຶກ​ອົບຮົມ: ຄອມພິວເຕີ ແລະ ພາສາອັງກິດ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ.
 3. ບໍລິການໄອທີຄິລິນິກ: ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ, ກວດເຊັກຮາດແວ, ຊອບແວ ແລະ ອັບເດດຄອມພິວເຕີ.
 4. ບໍລິການ ການຮຽນ-ການສອນທາງໄກ, ການປະຊຸມທາງໄກ ແລະ ງານອອນລາຍທົ່ວໄປ.
 5. ພັດທະນາແອບພລິເຄຊັນ: ເວັບໄຊ, ລະບົບຈອງຫ້ອງພັກ, ລະບົບການຈັດການປະຊຸມ, ການຈັດການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ລະບົບຫ້ອງການອີເລກໂຕຣນິກ, ລະບົບແອບພລິເຄຊັນ iOS and Aandroid.

facebook

 banner

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ

077475
ມື້ນີ້
ມື້ວານ
ອາທິດນີ້
ອາທິດທີ່ແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນທີ່ແລ້ວ
ທັງໝົດ
444
572
2883
73422
5022
9285
77475

Your IP: 3.239.50.33
2021-10-17 09:06