ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຂວງ

ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ວິໄລທອງ ຜູ້ອໍານວຍການ

v   ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 1. ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາວຽກງານລວມຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຂວງດ້ານແນວຄິດການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ວິຊາການ
 2. ຜັນຂະຫຍາຍກ່ຽວກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ມະຕິຄໍາສັ່ງ, ແຜນການ, ຂໍ້ກໍານົດ, ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາກໍ່ຄືກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງມາເປັນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນໂຄງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂອງສູນຕົນ.
 3. ສ້າງສູນໃຫ້ກາຍເປັນສູນແຫ່ງການຮຽນຮູ້
 4. ສ້າງແຜນພັດທະນາສູນໄລຍະຍາວ, ແຜນການ, ແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ
 5. ປະສານສົມທົບກັບສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກ, ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ຊຸມຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາສູນຂອງຕົນ.
 6. ສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ລາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບເປັນປົກກະຕິ.
 7. ຂຶ້ນຫ້ອງສອນວິຊາສຶກສາພົນລະເມືອງຕາມຕາຕະລາງສອນ
 8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.

vຂອບເຂດສິດ

 1. ສະເໜີແຜນການ, ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກງານຂອງສູນ
 2. ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານຂອງສູນ.
 3. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ ແລະ ລົບລ້າງໜ່ວຍງານຕ່າງໆພາຍໃນສູນ
 4. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ປົດຕໍາແໜ່ງຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆ, ຊັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ປະຕິບັດວິໄນພະນັກງານພາຍໃນສູນ.
 5. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕາມການອະນຸມັດຂອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 6. ກວດກາ, ຕີລາຄາ, ປະເມີນການປະຕິບັດໜ້າທີວຽກງານຂອງພະນັກງານພາຍໃນສູນ.

ທ່ານ ວິໄຊ ຈັນທະລັງສີ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການສູນ

v   ໜ້າທີ່ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 1. ສົມທົບກັບຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ,ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງເພື່ອດໍາເນີນການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂອງຕົນ.
 2. ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍການໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາສູນໄລຍະຍາວ, ແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ.
 3. ຊີ້ນໍາໜ່ວຍງານບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ, ການຮຽນ - ການສອນພາສາລາວໃຫ້ນັກສຶກສາຫວຽດນາມ.
 4. ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍການໃນການສ້າງສູນໃຫ້ກາຍເປັນສູນແຫ່ງການຮຽນຮູ້.
 5. ສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບເປັນປົກກະຕິ.
 6. ຂຶ້ນຫ້ອງສອນວິຊາວັນນະຄະດີຕາມຕາຕະລາງສອນ.
 7. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

vຂອບເຂດສິດ

 1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
 2. ຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ
 3. ກວດກາ, ຕີລາຄາ, ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງພະນັກງານພາຍໃນສູນ.

ທ່ານ ສົມສີ ຈັນທະພັກດີ ໜ່ວຍງານບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ

vໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 1. ສ້າງແຜນການພັດທະນາດ້ານວິຊາການ, ຄວາມຕ້ອງການຄູສອນ ແລະ ອາຈານຮັບເຊີນປະຈໍາປີຂອງສູນ
 2. ສ້າງແຜນກະກຽມການຈັດການຮຽນ - ການສອນບໍາລຸງຍົກລະດັບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍເຊັນ: ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ, ແຈ້ງການ, ຄູຮັບເຊີນ, ແບບຟອມ ຫຼື ເອກະສານຕ່າງໆຮັບສະໝັກນັກຮຽນ, ກວດກາເອກະສານນັກຮຽນ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມອື່ນໆໃຫ້ທັນເວລາ
  1. ຈັດການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ສອບເສັງບໍາລຸງຍົກລະດັບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍພາກຮຽນທີ I ແລະ ເສັງຈົບຊັ້ນ.
  2. ຈັດການຮຽນ - ການສອນພາສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ນັກຮຽນກຽມໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ.
  3. ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ບົດສະຫຼຸບ, ລາຍງານການປະບັດກິດຈະກໍາໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການສູນ ແລະ ຂັ້ນເທິງຊາບ.
  4. ຂຶ້ນຫ້ອງສອນ ວິຊາ ຄະນິດສາດ ຕາມຕາຕະລາງສອນ.

vຂອບເຂດສິດ

 1. ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ປະເມີນສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດແລະ ການນໍາໃຊ້ສື່ການຮຽນ - ການສອນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານຕົນ.
 2. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກວິຊາການໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຂັ້ນເທິງຊາ
 3. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

 

ທ່ານ ໄຊຍະສິດ ນໍລະສິງ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
 1. ຊ່ວຍສ້າງແຜນກະກຽມການຮຽນ - ການສອນບຳລຸງຍົກລະດັບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເຊັ່ນ: ແຈ້ງການ, ແບບຟອມ, ເອກະສານຮັບສະໝັກ, ກວດກາ ແນະນຳເອກະສານນັກຮຽນ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມ.
 2. ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນບໍາລຸງຍົກລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ.
 3. ຈັດການຮຽນ - ການສອນພາສາລາວໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາຫວຽດນາມ.
 4. ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ລາຍງານການປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຂັ້ນເທິງຊາບ.
 5. ຂຶ້ນຫ້ອງສອນ ວິຊາ ເຄມີສາດ, ວິຊາ ຊີວະສາດ ຕາມຕາຕະລາງສອນ.

vຂອບເຂດສິດ

 1. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ປະເມີນການຈັດການຮຽນ - ການສອນພາສາລາວໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາຫວຽດນາມ.
 2. ຂຶ້ນຫ້ອງສອນເປັນປົກກະຕິ.
 3. ສະເໜີ, ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບ.
 4. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ວຽກງານວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ

ທ່ານ ນາງ ມະນີພອນ ລັດຕະນະມະນີ

vໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 1. ສ້າງແຜນການ, ສ້າງງົບປະມານຈັດຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ,   ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
 2. ພັດທະນາຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ, ປື້ມອ່ານເສີມ, ຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
 3. ສ້າງແບບຟອມ, ຄັດເລືອກ, ກວດກາ, ສຳພາດຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຕ່າງໆ.
 4. ຈັດຝຶກອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ.
 5. ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຝຶກອົບຮົມ, ການປະຕິບັດວຽກງານຕາມການມອບ ໝາຍໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບ.
 6. ຂຶ້ນຫ້ອງສອນ ວິຊາ ພູມສາດ , ປະຫວັດສາດ ຕາມຕາຕາລາງສອນ

vຂອບເຂດສິດ

 1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງໜ່ວຍງານຕົນໃຫ້ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ຂັ້ນເທິງ.
 2. ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດແຜນກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໜ່ວຍງານຕົນ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ພື້ນຖານສາຂາວິຊາຕ່າງໆ
 3. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນການຈັດເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບຕ່າງໆ ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
 4. ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ສະຫຼຸບລາຍງານປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບ
 5. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ

ທ່ານ ທອງດີ ສຸລິໄຊ

vໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 1. ປະສານງານ, ພົວພັນກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຂະແໜງນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 2. ຕິດຕາມ, ກວດກາຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາອາຄານສະຖານທີ່, ນໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ, ອອກແຮງງານ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆຂອງສູນ.
 3. ສ້າງແຜນສ້ອມແປງອາຄານ, ສະຖານທີ່, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ແລະ ອື່ນໆ.
 4. ຮັບຜິດຊອບສູນພັກນັກສຶກສາ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຂວງ.
 5. ສະຫຼຸບລາຍງານຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໜ່ວຍງານຕົນໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຂັ້ນເທິງຊາບເປັນປົກກະຕິ.

v  ຂອບເຂດສິດ

 1. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສານໍາໃຊ້ຊັບສິນ, ອາຄານສະຖານທີ່, ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ແລະ ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ, ງົບປະມານການເງິນ, ການບັນຊີຂອງສູນຕົນຕາມລະບຽບຫຼັກການ.
 2. ສະເໜີແຜນການ, ແຜນງົບປະມານຂອງໜ່ວຍງານໃຫ້ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ຂັ້ນເທິງ.
 3. ກວດກາ, ຕິດຕາມປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານຂອງຕົນ.
 4. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ນາງ ນິດທິກອນ ແກ້ວທອງເພັດ

vໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 1. ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ສະຖານທີ່, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ອື່ນໆ.
 2. ຂາເຂົ້າ - ຂາອອກ, ສັງລວມ, ກວດກາ, ຈັດພິມ, ສຳເນົາ, ເກັບມ້ຽນ, ຮັບສົ່ງ, ແຈກຢາຍ, ປົກປັກຮັກສາເອກະສານຕ່າງໆ.
 3. ຂຶ້ນຫ້ອງສອນພາສາລາວໃຫ້ນັກສຶກສາຫວຽດນາມ.
 4. ຖອດຖອນບົດຮຽນສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບ.

vຂອບເຂດສິດ

 1. ສະເໜີແຜນຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ສະຖານທີ່, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການຕໍ່ຂັ້ນເທິງ.
 2. ຕິດຕາມ, ກວດກາກິດຈະກໍາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງນັກສຶກສາຫວຽດນາມ.
 3. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ໜ່ວຍງານປະເມີນຜົນ

ທ່ານ ວີລະພົງ ມັງຄະລະ

vໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 1. ສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
 2. ເກັບກໍາ ແລະ ລາຍງານສະຖິຕິປະຈໍາປີໃຫ້ຂະແໜງສະຖິຕິ - ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.
 3. ຂຶ້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງໜ່ວຍງານຕົນ
 4. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໜ່ວຍງານຕົນໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບ
 5. ຂຶ້ນຫ້ອງສອນວິຊາພາສາລາວ

vຂອບເຂດສິດ

 1. ສະເໜີແຜນການ, ແຜນງົບປະມານຂອງໜ່ວຍງານຕົນຕໍ່ຂັ້ນເທິງ
 2. ກວດກາ, ຕີລາຄາ, ປະເມີນຜົນການຈັດການຮຽນ - ການສອນ, ການເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບຕ່າງໆ.
 3. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ທ່ານ ບົວຜັນ ສີສະຫວັດ

vໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 1. ຂຽນການປະເມີນຕົນເອງຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຕາມແບບຟອມທີ່ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນກໍານົດໃຫ້ ແລະ ຈັດສົ່ງໃຫ້ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
 2. ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງວຍງານຕົນຮັບຜິດຊອບຖອດຖອນບົດຮຽນ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ

vຂອບເຂດສິດ

 1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງວຽກງານຕົນຮັບຜິດຊອບ.
 2. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງພະນັກງານພາຍໃນສູນ.
 3. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

facebook

 banner

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ

077480
ມື້ນີ້
ມື້ວານ
ອາທິດນີ້
ອາທິດທີ່ແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນທີ່ແລ້ວ
ທັງໝົດ
449
572
2888
73422
5027
9285
77480

Your IP: 3.239.50.33
2021-10-17 09:19