ຂະແໜງກິລາລະດັບສູງ

ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ : ວຽກງານວາງແຜນ ແລະ ຈັດການແຂ່ງຂັນ.
 1. ນຳພາວຽກງານແນວຄິດການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ພາຍໃນຂະແໜງ.
 2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງຂະແໜງຕົນ.
 3. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານວຽກຕ່າງໆ ພາຍໃນຂະແໜງເປັນປົກກະຕິ.
 1. ຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາວຽກງານຮອບດ້ານຂອງຂະແໜງເຊັ່ນ :ດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ດ້ານວິຊາການ.
 2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ຂອງພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງ.
 3. ສ້າງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະຫຼຸບແຜນປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈຳປີີຂອງຂະແໜງ.
 4. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານແລະການປະພຶດປະຕິບັດຂອງພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ.
 1. ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ຊີ້ນຳວຽກງານວາງແຜນ ແລະ ຈັດການແຂ່ງຂັນ.
 2. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.
 3. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.
 4. ມອບໝາຍວຽກງານໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ.

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາກິລາ
 1. ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງ ກະຕຸກຊຸກຍູ້, ປຸກລະດົມ ແລະ ສົ່ງເສີມການຝຶກແອບກິລາປະເພດຕ່າງໆ.
 2. ເຜີຍແຜ່ແນະນຳ ທາງດ້ານທິດສະດີ ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ, ກະຕິກາກິລາປະເພດຕ່າງໆ.
 3. ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມກິລາປະເພດຕ່າງໆ.
 4. ຄັດເລືອກນັກກິລາແຕ່ລະລຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກແອບ, ແຂ່ງຂັນພາຍໃນແຂວງ.
 5. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະໂມສອນກິລາ, ສະຫະພັນກິລາ ແລະ ທີມກິລາປະເພດຕ່າງໆ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງນັກກິລາທີມຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
 1. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານວຽກຕ່າງໆ ທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນປົກກະຕິ.
 1. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
 • ຂອບເຂດສິດ.
 1. ຊີ້ນຳວຽກງານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາກິລາ.
 2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຕຳແໜ່ງງານ.
 3. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.
 4. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.

ວິຊາການ

ວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ພັດທະນາກິລາ

 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
 • ຂອບເຂດສິດ.
 1. ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິການຂຶ້ນທະບຽນນັກກິລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຫຼິ້ນກິລາ ແຕ່ລະປະເພດໃນທົ່ວແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
 2. ສັງລວມແຜນການເພື່ອ ສະເໜີປັບປຸງສ້ອມແປງສະຖານທີ່ຮັບໃຊ້ການຝຶກແອບ ແລະ ແຂ່ງຂັນ.
 3. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຝຶກແອບແຂ່ງຂັນພ້ອມທັງສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສາການເຄື່ອນ ໄຫວດ້ານການຝຶກແອບ ແລະ ແຂ່ງຂັນຂອງແຕ່ລະປະເພດກິລາ.
 4. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວຝຶກແອບ, ແຂ່ງຂັນທົດສອບ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບແຂວງຕ່າງໆ ແລະຕ່າງປະເທດ.
 5. ຄັດເລືອກນັກກິລາແຕ່ລະລຸ້ນອາຍຸ ພ້ອມທັງຝຶກແອບກິລາປະເພດຕ່າງໆ.
 6. ຈັດຕັ້ງທີມກິລາສະໂມສອນ, ສະຫະພັນກິລາກາຍະກຳ ແລະ ທີມກິລາປະເພດຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ.
 7. ຈັດຫາຄູຝຶກທີ່ມີລະດັບນັບທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການຕົກລົງຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
 8. ຊ່ວຍຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະ ຊ່ວຍເປັນກຳມະການຕັດສິນກິລາປະເພດຕ່າງໆ.
 9. ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບເປັນປົກກະຕິ.
 10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 1. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ.
 2. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.

ວິຊາການ

ວຽກງານຈັດການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ

 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
 • ຂອບເຂດສິດ.
 1. ສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆ       ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
 2. ສ້າງລະບຽບການແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆ.
 3. ຄຸ້ມຄອງສະຖານຝຶກແອບ ແລະ ຈັດການແຂ່ງຂັນ ພ້ອມທັງອຸປະກອບຮັບໃຊ້ການແຂ່ງຂັນ.
 4. ເປັນກຳມະການຕັດສິນກິລາປະເພດຕ່າງໆ.
 5. ແນະນຳກະຕິກາ ແລະ ເຕັກນິກການແຂ່ງຂັນ.
 6. ຂຶ້ນແຜນການຈັດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ແລະ ກຳມະການຕັດສິນໃນລະດັບແຂວງ.
 7. ຈັດຫາເອກະສານ, ປື້ມຕຳລາ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່ຮັບໃຊ້ການຝຶກອົບຮົມ.
 8. ເກັບກຳຂໍ້ມູນການຈັດລະດັບຂັ້ນຂອງຄູຝຶກ ແລະ ກຳມະການຕັດສິນພາຍໃນແຂວງເພື່ອພັດທະນາຍົກລະດັບ.
 9. ລາຍງາຍການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບເປັນປົກກະຕິ.
 10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 1. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ.

ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.

facebook

 banner

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ

077482
ມື້ນີ້
ມື້ວານ
ອາທິດນີ້
ອາທິດທີ່ແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນທີ່ແລ້ວ
ທັງໝົດ
451
572
2890
73422
5029
9285
77482

Your IP: 3.239.50.33
2021-10-17 09:22