ຂະແໜງອະຊີວະ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ

ທ່ານ ສຸລິສັກ ມາລີ ຫົວໜ້າຂະແໜງຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ

èໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ:

 1. ນໍາພາວຽກງານແນວຄິດການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ດ້ານວິຊາການພາຍໃນຂະແໜງ;
 2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງພະແນກກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງຕົນ;
 3. ສ້າງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈໍາອາທິດ, ເດືອນ, ພາກ ແລະ ປະຈໍາປີຂອງຂະແໜງ;
 4. ສັງລວມແຜນການປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາການສຶກສາພາຍໃນແຂວງ;
 5. ຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດເນື້ອໃນຫຼັກສູດ, ການສອບເສັງເລື່ນຊັ້ນ-ຈົບຊັ້ນຂອງການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;
 6. ຊີ້ນໍາການສອບເສັງຈົບຊັ້ນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ ທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;
 7. ຊີ້ນໍາການຂື້ນທະບຽນປະກາສະນີຍະບັດການສຶກສາຊັ້ນສູງທັງພາກລັດ,ເອກະຊົນທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;
 8. ຊີ້ນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
 9. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບເປັນປົກກະຕິ;
 10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • Ø ຂອບເຂດສິດ:ຊີ້ນໍາວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
 1. ສະເໜີຄໍາຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ;
 2. ເຂົ້າຮ່ວມທຸກການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ;
 3. ມອບໝາຍວຽກງານໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ.

ທ່ານ ບຸນຍົງ ເຊຍປໍວ່າງ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ

è ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ:

 1. ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການນໍາພາວຽກງານຮອບດ້ານຂອງຂະແໜງ;
 2. ຊ່ວຍຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂອງພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງຕົນ;
 3. ສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈໍາອາທິດ, ເດືອນ, ພາກ ແລະ ປະຈໍາປີຂອງຂະແໜງ;
 4. ສັງລວມແຜນການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາການສຶກສາພາຍໃນແຂວງ;
 5. ຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດເນື້ອໃນຫຼັກສູດ, ການສອບເສັງເລື່ນຊັ້ນ-ຈົບຊັ້ນຂອງອາຊີວະສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;
 6. ຊີ້ນໍາການສອບເສັງຈົບຊັ້ນສາຍອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;
 7. ຊີ້ນໍາການຂື້ນທະບຽນປະກາສະນີຍະບັດສາຍອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;
 8. ຊີ້ນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
 9. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບເປັນປົກກະຕິ;
 10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ:
 1. ຊີ້ນໍາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ;
 2. ສະເໜີຄໍາຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ;
 3. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຕໍາແໜງງານ;
 4. ເຂົ້າຮ່ວມທຸກການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ທ່ານ ຈັນຖາວອນ ແກ້ວສຸດາ ແລະ ທ່ານ ພອນສີ ລີຈົງກວານ.ຕຳແໜ່ງງານວິຊາການອະຊິວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ

èໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 1. ຄົ້ນຄວ້າ,ວິໄຈ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ, ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 2. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິກ່ຽວກັບອາຊີວະ-ການສຶກສາຊັ້ນສູງຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 3. ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ການນໍາໃຊ້ສື່ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ໃນສາຍອາຊີວະ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວາງແຜນການຮັບນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາເຂົ້າໃນສາຍອາຊີວະ-ການສຶກສາຊັ້ນສູງຕາມແຜນການ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສາ ສາຍອາຊີວະ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມແຜນພັດທະນາພາຍໃນແຂວງ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 6. ກະກຽມການຈັດຕັ້ງສອບເສັງຈົບຊັ້ນສາຍອາຊີວະ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
 7. ຂື້້ທະບຽນປະກາສະນີຍະບັດອາຊີວະ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;
 8. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາ ແລະກິລາໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • Ø ຂອບເຂດສິດ:
 1. ສະເໜີຄໍາຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ;
 2. ເຂົ້າຮ່ວມທຸກການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

facebook

 banner

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ

077494
ມື້ນີ້
ມື້ວານ
ອາທິດນີ້
ອາທິດທີ່ແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນທີ່ແລ້ວ
ທັງໝົດ
463
572
2902
73422
5041
9285
77494

Your IP: 3.239.50.33
2021-10-17 09:36