ຂະແໜງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ​ແລະ ປະກັນ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ

       ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບລວມ : ວຽກງານກວດກາ
 1. ນຳພາວຽກງານແນວຄິດການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ພາຍໃນຂະແໜງ.
 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງຂະ       ແໜງຕົນ ເປັນແຜນກິດຈະກຳປະຈຳປີຂອງຂະແໜງ.
 3. ຊີ້ນຳກວດກາວຽກງານບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສະຖານການສຶກສາ ໃນການປະຕິບັດ ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບ, ຫຼັກການ, ແຜນການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ.
 1. ຊີ້ນຳກວດກາການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານການເງິນ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊັບສົມບັດລວມ.
 2. ຄົ້ນຄວ້າ ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ຄຳສະເໜີຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ພົນລະເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພື່ອລາຍງນ ແລະ ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂຕໍາຂັ້ນເທິງ.
 3. ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ,ວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສຶກສາພາຍໃນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ.
 4. ສະເໜີໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດາ ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ.
 5. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບເປັນປົກກະຕິ.
 6. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.
 • ຂອບເຂດສິດ:
 1. ຊີ້ນຳວຽກງານກວດກາ;
 2. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.
 3. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.
 4. ມອບໝາຍວຽກງານໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ.

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ວຽກງານຕິ​ດຕາມ, ​ປະເມີນຜົນ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບ.
 1. ຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນວຽກງານປະເມີນຜົນແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບ.
 2. ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການນຳພາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ພາຍໃນຂະແໜງ.
 3. ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ຂອງພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກງານຂອງຂະ       ແໜງຕົນມາເປັນແຜນກິດຈະກຳປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ 6 ເດືອນຂອງຂະແໜງ.
 4. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 1. ຊີ້ນຳການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານ, ຕົວຊີ້ບອກ, ເກມການປະເມີນ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ.
 2. ຊີ້ນຳ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບ ໃນສະຖານການສຶກສາຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ.
 3. ຊີ້ນຳການ ປະເມີນຄຸນນະພາບການສຶກສາພາຍໃນສະຖານການສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
 4. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນໄດ້ຮັບຜິດຊອບເປັນປົກກະຕິ.
 1. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ:
 1. ຊີ້ນຳວຽກງານຕິ​ດຕາມ, ​ປະເມີນຜົນ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບ.
 2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຕຳແໜ່ງງານ.
 3. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.
 4. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.

ວິຊາການ ກວດກາ, ກວດການ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງຂໍສະເໜີ

 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:
 • ຂອບເຂດສິດ:
 1. ຮັບ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງ, ຄຳສະເໜີຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ພົນລະເມືອງ ທີ່ຢູ່ຄວາມຮັບຜິດຊອງຂອງຕົນ.
 2. ເກັບກຳຂໍ້ມູນພຶດຕິກຳສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
 3. ກະກຽມບັນດາເອກະສານເຊັ່ນ : ຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ແຜນວຽກ, ແຜນເງິນ, ຕາຕະລາງເຄື່ອນໄຫວ, ແຈ້ງການ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້.
 4. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງແຜນ, ກວດການປະຈຳອາທິດ ເດືອນຂອງຄະນະກວດກາ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
 5. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
 6. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ.
 7. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 1. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ.
 2. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.

ວິຊາການ ຮັບຜິດຊອງກວດກາລັດ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການກວດກາກວດສອບ.

 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:
  • ຂອບເຂດສິດ:
 1. ກະກຽມບັນດາເອກະສານເຊັ່ນ: ຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ແຜນວຽກ, ແຜນເງິນ, ຕາຕະລາງເຄື່ອນໄຫວ, ແຈ້ງການ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້.
 2. ສະຫຼຸບ ລາຍງານຜົນ ການກວດກາໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງພ້ອມທັງລາຍງານຜົນຂອງການກວດກາໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ.
 3. ເຂົ້າພົບຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນຳບ່ອນທີ່ຈະກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເພື່ອສະເໜີຈຸດປະສົງແຜນການ, ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກວດກາ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນຳ;
 4. ຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການກວດກາ ແລະ ບັນຫາຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ຂອງການກວດກາ.
 5. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ.
 6. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 1. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ.
 2. ເຂົ້່າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.

ວິຊາການ ວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ.

 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:
 • ຂອບເຂດສິດ:
 1. ສ້າງແຜນການພັດທະນາ ວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບ.
 2. ສ້າງແຜນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບ ໃຫ້ສະຖານການສຶກສາພາຍໃນແຂວງ.
 3. ສົມທົບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ລະບົບປະກັນຄຸນນະພາບ ໃຫ້ສະຖານສຶກສາ.
 4. ນຳໃຊ້ມາດຕະຖານ, ຕົວຊີ້ບອກ ເຄື່ອງມືເການການປະເມີນຜົນ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ໃນສະຖານສຶກສາ.
 5. ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ອີງຕາມມາດຕະຖານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 6. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບການສຶກສາພາຍໃນສະຖານການສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້.
 7. ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະເມີນຄຸນນະພາບການສຶກສາພາຍໃນ-ພາຍນອກ ແລະ ສົ່ງເສີມການປະກັນຄຸນນະພາບຂອງສະຖານການສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ
 8. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົ້ນຮັບຜິດຊອບເປັນປົກກະຕິ.
 9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 1. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ;
 2. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບເປັນປົກກະຕິ.

facebook

 banner

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ

077515
ມື້ນີ້
ມື້ວານ
ອາທິດນີ້
ອາທິດທີ່ແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນທີ່ແລ້ວ
ທັງໝົດ
484
572
2923
73422
5062
9285
77515

Your IP: 3.239.50.33
2021-10-17 10:16