ຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ.

ທ່ານ ທອງພັນ ທ່ຽງວັນນາທີ ຫົວໜ້າຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຊີ້ນໍາວຽກງານລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື.
 1. ນໍາພາວຽກງານແນວຄິດການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ພາຍໃນຂະແໜງ.
 2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງຂະແໜງຕົນ.
 3. ຊີ້ນໍາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດເນື້ອໃນຫຼັກສູດ ແລະ ການສອບເສັງການລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື.
 4. ຊີ້ນໍາ ຄັດເລືອກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຄູການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສູນຊຸມຊົນພາຍໃນບ້ານຕ່າງໆ.
 5. ຄຸ້ມຄອງການອອກໃບຢັ້ງຢືນລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື.
 6. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບທຸກຂະແໜງພາຍໃນພະແນກ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ

   ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.

 1. ຊຸກຍູ້ ແລະ ປຸກລະດົມຊຸມຊົນເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື.
 2. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບເປັນປົກກະຕິ.
 3. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວຫນ້າພະແນກ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ຊີ້ນໍາວຽກງານລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື.
 2. ສະເໜີຄໍາຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.
 3. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບຫມາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.
 4. ມອບໝາຍວຽກງານໃຫ້ຮອງຫົວຫນ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ.

ທ່ານ ຄຳຕັນ ທອນລັດສະໝີ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ວຽກງານຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ.
 1. ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການນໍາພາວຽກງານຮອບດ້ານຂອງຂະແໜງ.
 2. ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຂອງພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງ.
 3. ຮ່ວມກັບຫົວຫນ້າຂະແໜງໃນການສ້າງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະຫຼຸບແຜນຂອງຂະແໜງ.
 4. ຊີ້ນໍາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດເນື້ອໃນຫຼັກສູດ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ - ເພື່ອການສຶກສາ, ການຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ.
 5. ຈັດຕັ້ງ, ຊີ້ນໍາ ແລະ ປະເມີນຜົນການສອບເສັງໃນສາຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງການທຽບໂອນປະສົບການວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ.
 6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບເປັນປົກກະຕິ.
 7. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບຫມາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ຊີ້ນໍາວຽກງານຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ.
 2. ສະເຫນີຄໍາຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.
 3. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຕໍາແໜ່ງງານ.
 4. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບຫມາຍຂອງຫົວຫນ້າຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.

ທ່ານ ນາງ ເລີດມະນີ ລັດຕະນະຄົມ ວິຊາການ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ວຽກງານລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື.
 1. ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານການລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ຫນັງສື;
 2. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ວິໄຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ຫນັງສື ຮ່ວມກັບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 3. ສ້າງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະຫຼຸບແຜນອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີຂອງຂະແຫນງ;
 4. ຈັດຕັ້ງການຄັດເລືອກ ຄູການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເພື່ອສອນຫ້ອງລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ຫນັງສື ພ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແນະນໍາການສອນ ໃຫ້ຄູການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ;
 5. ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດເນື້ອໃນຫຼັກສູດ ແລະ ການສອບເສັງການລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ຫນັງສື;
 6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ຫນັງສື;
 7. ເກັບກໍາ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ;
 8. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ;
 9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບຫມາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ສະເຫີຄໍາຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ;
 2. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໜາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.

ທ່ານ ບຸນໜາ ອິນທະແສງ ວິຊາການ

 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
 1. ສ້າງແຜນ ພັດທະນາວຽກງານ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ.
 2. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ ວຽກງານບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 3. ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ ແລະ ການສອບເສັງ, ການບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ.
 4. ຄັດເລືອກຄູ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຄູຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນສາຂາຕ່າງໆ.
 5. ປະເມີນຜົນການສອບເສັງໃນສາຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງການທຽບໂອນປະສົບການວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ.
 6. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ.
 7. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ.
 1. ສະເໜີຄໍາຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ.
 2. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

facebook

 banner

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ

077469
ມື້ນີ້
ມື້ວານ
ອາທິດນີ້
ອາທິດທີ່ແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນທີ່ແລ້ວ
ທັງໝົດ
438
572
2877
73422
5016
9285
77469

Your IP: 3.239.50.33
2021-10-17 08:50