ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ຫົວໜ້າຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

   ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບລວມ: ຊີ້ນໍາວຽກງານການແຕ່ງຕັ້ງ-ຍົກຍ້າຍ,ພັດທະນາລັດຖະກອນ ແລະ ສະຫວັດດີການ.

 1. ນໍາພາວຽກງານແນວຄິດການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ພາຍໃນຂະແໜງ ;
 2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ຂອງພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງຕົນ;
 3. ຊີ້ນຳການສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການລັດຖະກອນ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີແຜນການຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະກອນ ແຕ່ລະປະເພດ;
 5. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ ດຳລົງແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດຕ່າງໆ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງພະແນກ; ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນການສຶກສາຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກ;
 7. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ.
 8. ຄົ້ນຄວ້າການຂໍຮັບບຳນານ, ບຳເນັດ ແລະ ການອອກຈາກລັດຖະກອນດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກພິຈາ ລະນາ ແລະ ອະນຸມັດ ;
 9. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການຕໍ່ພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະກິລາ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 10. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ ລົບລ້າງ ນິຕິກຳ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ຂອງພະແນກ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການເມືອງ,ໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນການສຶກສາຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັບນິຕິກຳ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
 11. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກພິຈາລະນາ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ;
 12. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ເປັນປົກກະຕິ;
 13. ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ:
 1. ຊີ້ນຳວຽກງານການແຕ່ງຕັ້ງ-ຍົກຍ້າຍ, ພັດທະນາລັດຖະກອນ ແລະ ສະຫວັດດີການ ;
 2. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ ;
 3. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ;
 4. ມອບໝາຍວຽກງານໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ ;

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

   ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ວຽກງານເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນ ແລະ ບັນຈຸ-ສັບຊ້ອນ

 1. ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການນຳພາວຽກງານຮອບດ້ານຂອງຂະແໜງ ;
 2. ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ;
 3. ສະເໜີການບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນລັດຖະກອນໃໝ່ໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດ ;
 4. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງພະແນກ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄັດເລືອກ ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 6. ຈັດຕັ້ງການປະຖົມນິເທດ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃໝ່ ແລະ ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃໝ່;
 7. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານວຽກຕ່າງໆ ທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນປົກກະຕິ;
 8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ:
 1. ຊີ້ນຳວຽກງານ ເລື່ອນຊັ້ນ, ຂັ້ນ ແລະ ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາ ;
 2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຕາມຕຳແໜ່ງງານ;
 3. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ;
 4. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ;

ວີຊາການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ :
 1. ເກັບກຳ ແລະ ກວດກາບັນຊີ ການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນຕາມງວດ ແລະ ປີ ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າການທຽບຊັ້ນ-ຂັ້ນ ແລະ ດັດແກ້ຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານທີ່ພົ້ນຊັ້ນ, ພົ້ນຕຳແໜ່ງ ແລະ ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະຊັ້ນຕ່າງໆ;
 3. ກວດຜ່ານເອກະສານກ່ຽວກັບການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ;
 4. ສະເໜີເອກະສານກ່ຽວກັບການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນທີ່ກວດຜ່ານແລ້ວໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ ແລະ ນຳສະເໜີໃຫ້ປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເຊັນຮັບຮອງ;
 5. ເຮັດໜັງສືແຈ້ງການກ່ຽວກັບການສອບເສັງເລື່ອນຊັ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
 6. ຈັດຕັ້ງການປະເມີນ, ຕີລາຄາການປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະກອນໃໝ່ ແລະ ພະນັກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນ;
 7. ກວດກາບົດປະເມີນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເລື່ອນສົມບູນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກສອບເສັງເລື່ອນຊັ້ນ;
 8. ສັງລວມບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ເລື່ອນສົມບູນ ແລະ ນັກສອບເສັງ ເພື່ອສະເໜີຫົວໜ້າພະແນກພິຈາລະນາ,ອະນຸມັດ ແລະ ນຳສະເໜີໃຫ້ປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເຊັນຮັບຮອງ;
 9. ນຳສົ່ງເອກະສານກ່ຽວກັບການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ ແລະ ເລື່ອນສົມບູນ ທີ່ພະແນກ ແລະ ປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເຊັນອະນຸມັດ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອກວດກາ;
 10. ສະເໜີໂຈະການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ ແລະ ເລື່ອນສົມບູນ ແກ່ພະນັກງານທີ່ປະພຶດຜິດລະບຽບວິໄນ;
 11. ນໍາສະເໜີການແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຂອງລັດຖະກອນ ພາຍໃນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ;
 12. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານ ກ່ຽວກັບເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ.
 13. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ;
 14. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ:
 1. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ;
 2. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ວິຊາການສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ

 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:
 1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີເອກະສານ ການຂໍລາພັກການ ດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆ;
 2. ເກັບກຳ ແລະ ລາຍງານ ລາຍຊື່ຂອງພະນັກງານທີ່ປະລະໜ້າທີ່ວຽກງານ;
 3. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີລະດັບຂອງການປະຕິບັດ ມາດຕະການທາງວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນ ສຶກສາແລະກີລາ ທີ່ກະທຳຜິດລະບຽບລັດຖະກອນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ;
 4. ສັງລວມລາຍຊື່ພະນັກງານດີເດັ່ນ ແຕ່ລະປະເພດຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ;
 5. ຈັດຕັ້ງການຄັດເລືອກບຸກຄົນດີເດັ່ນປະເພດຕ່າງ;
 6. ຄົ້ນຄ້ວາ ນຳສະເໜີຕຳແໜ່ງນາມມະຍົດຄູ;
 7. ຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີວິທີການ,ຮູບການຍ້ອງຍໍແລະຈັດຕັ້ງການຍ້ອງຍໍບຸກຄົນດີເດັ່ນ;
 8. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການຕ່າງໆໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນສຶກສາແລະກິລາ;
 9. ປະກອບເອກະສານໃຫ້ລັດຖະກອນໃໝ່ຕາມແບບຟອມທີ່ກຳນົດ;
 10. ສ້າງ, ຈັດມ້ຽນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສຳນວນພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ ແລະ ເອກະສານຂອງຂະແໜງ;
 11. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວການຍ້ອງຍໍ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການສັງຄົມແລະ ການປະຕິບັດມາດຕະການທາງວິໄນ;
 12. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ;
 13. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ:
 1. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ;
 2. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ;

ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ສຳນວນລັດຖະກອນ

 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:
 1. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະຖິຕິຂໍ້ມູນຂ່າວສານຮອບດ້ານ;
 2. ຊີ້ນຳການປະເມີນ ແລະ ການຕີລາຄາການປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະກອນໃໝ່ ແລະ ພະນັກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພາຍໃນແຂວງ;
 3. ເກັບກຳ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມ, ຖານຂໍ້ມູນ;
 4. ກວດກາຈຳນວນພົນຫຼຸດ, ເພີ່ມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ;  
 5. ຮີບໂຮມເອກະສານກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຈັດເປັນສຳນວນບຸກຄະລາກອນແຕ່ລະຄົນໃຫ້ເປັນລະບົບ;  
 6. ເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ຊີວະປະຫວັດ, ໃບປະກາດ, ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ;
 7. ຈັດລຳດັບຕູ້ໃສ່ເອກະສານ, ຖ້ານຕູ້ ພ້ອມທັງເລກລຳດັບແຟັມສຳນວນເອກະສານ;
 8. ເກັບຮັກສາສຳນວນໄວ້ໃນທີ່ປອດໄພ ແລະ ຊອກຫາໄດ້ງ່າຍ;
 9. ກວດກາ ແລະ ດັດປັບຖານຂໍ້ມູນຂອງພະນັກງານໃຫ້ທັນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ;
 10. ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ມາພົວພັນເອົາຊີວະປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບລັດຖະ ກອນ;
 11. ປົກປັກຮັກສາຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງພິມ ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍໃຫ້ສາມາດດຳເນີນວຽກງານດ້ວຍ;
 12. ກວດກາບັນຊີລະອຽດຂອງງວດປະຈຸບັນ, ກວດບັນຊີຫຼຸດ ຫຼື ເພີ່ມຕາມຂໍ້ມູນອ້າງອີງ;
 13. ຮັກສາ ແລະ ເກັບມ້ຽນເອກະສານຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ແລະ ນາມມະຍົດຄູ;
 14. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ;
 15. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ:
 1. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ;
 2. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍ.

ວິຊາການອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:
 1. ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ພາຍໃນພະແນກ;
 2. ຈັດຕັ້ງໂຄສະນາອົບຮົມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ໃນທົ່ວແຂວງ ;
 3. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ປັບປຸງ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ;
 4. ເປັນຜູ້ປະສານງານວຽກງານພັກລະຫວ່າງສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງພາຍໃນພະແນກ ;
 5. ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ, ຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະອົງການ ;
 6. ເກັບກຳບັນຊີ, ຊີວະປະຫວັດຂອງພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກແລະສະມາຊິກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ;
 7. ເກັບກຳສະຖິພັກ, ແມ່ຍິງ, ກຳມະບານ ແລະ ຊາວໝຸ່ມທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພາຍໃນພະແນກ ;
 8. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນຂອງພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ພາຍໃນພະແນກ ;
 9. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ;
 10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ:
 1. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ;
 2. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

facebook

 banner

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ

077472
ມື້ນີ້
ມື້ວານ
ອາທິດນີ້
ອາທິດທີ່ແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນທີ່ແລ້ວ
ທັງໝົດ
441
572
2880
73422
5019
9285
77472

Your IP: 3.239.50.33
2021-10-17 08:55