ຂະແໜງພັດທະນາຄູ

ທ່ານ ທອງລຸນ ແກ້ວທອງເພັດ ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ : ແຜນການຝຶກອົບຮົມ ແລະຍົກລະດັບ
 1. ນຳພາວຽກງານແນວຄິດການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ພາຍໃນຂະແໜງ.
 2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງຂະແໜງຕົນ.
 3. ສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມຄູຈາກເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ.
 4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີແຜນການຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາຄູແຕ່ລະປະເພດ.
 5. ຊີ້ນຳສູນບຳລຸງຄູຂອງແຂວງໃນການຝຶກອົບຮົມຄ ູແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມຄູ.
 6. ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ການປະພຶດຂອງພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ.
 7. ພົວພັນ, ປະສານງານກັບທຸກຂະແໜງພາຍໃນພະແນກ, ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ    

ທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກກ່ຽວກັບວຽກງານຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາຄູ.

 1. ກວດກາ, ຕິດຕາມ,ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕ່າງໆ ເປັນປົກກະຕິ.
 2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ຊີ້ນຳວຽກງານການຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາຄູ.
 2. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.
 3. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.
 4. ມອບໝາຍວຽກງານໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ.

ທ່ານ ນາງ ບົວລຽນ ຈັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ພັດທະນາຄູ
 1. ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການນຳພາວຽກງານຮອບດ້ານຂອງຂະແໜງ.
 2. ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການບຳລຸງຄູຂອງພະແນກ.
 3. ຄັດເລືອກຄູແຕ່ລະປະເພດເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຢູ່ສູນບຳລຸງຄູຂອງແຂວງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ.
 4. ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງຄູຝຶກລົງຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກຳສະພາບການສິດສອນຂອງຄູບຳລຸງຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆ.
 5. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການສິດສອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຂອງຄູຝຶກ.
 6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານວຽກຕ່າງໆ ທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນປົກກະຕິ.
 7. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ຊີ້ນຳວຽກງານພັດທະນາຄູ.
 2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຕຳແໜ່ງງານ.
 3. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.
 4. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.

ທ່ານ ວັນສີ ວິໄລສັກ ວິຊາການ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ
 1. ອອກແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການບຳລຸງ, ຍົກລະດັບຄູ ດ້ານຕ່າງໆ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 2. ຈັດຕັ້ງເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການບຳລຸງ, ຍົກລະດັບຄູ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 3. ສ້າງແຜນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຂຶ້ນງົບປະມານ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານການບຳລຸງ, ຍົກລະດັບຄູ.
 4. ປະສານສົມທົບ, ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນວຽກງານການບຳລຸງ, ຍົກລະດັບຄູ.
 5. ຕິດຕາມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການບຳລຸງ, ຍົກລະດັບຄູ.
 6. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ.
 7. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ.
 2. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.

facebook

 banner

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ

077481
ມື້ນີ້
ມື້ວານ
ອາທິດນີ້
ອາທິດທີ່ແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນທີ່ແລ້ວ
ທັງໝົດ
450
572
2889
73422
5028
9285
77481

Your IP: 3.239.50.33
2021-10-17 09:20