ຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ຫົວໜ້າຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
 1. ນຳພາວຽກງານແນວຄິດການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ພາຍໃນຂະແໜງ ;
 2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ຂອງພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງຂະແໜງ;
 3. ສັງລວມແຜນການລົງທຶນ, ແຜນການຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລ້ວສ້າງເປັນແຜນການລົງທຶນ, ແຜນການຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 4. ນຳພາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນ, ແຜນການຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 5. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ;
 6. ຕິດຕາມເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ;
 7. ຊີ້ນຳການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືື ວຽກງານການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 8. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນ, ແຜນການຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 9. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ພາຍໃນຂະແໜງເປັນປົກກະຕິ;
 10. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຂະແໜງອື່ນໆ ເພື່ອສ້າງແຜນການລົງທຶນ, ແຜນການຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນແຂວງ;
 11. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ເປັນປົກກະຕິ;
 12. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ຊີ້ນຳວຽກງານແຜນການ ແລະ ໂຄງການ;
 2. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ ;
 3. ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ;
 4. ມີສິດມອບໝາຍວຽກງານໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຊີ້ນໍາວຽກງານສະຖິຕິ
 1. ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການນໍາພາວຽກງານຮອບດ້ານຂອງຂະແໜງ;
 2. ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນ, ແຜນການຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂອງພະແນກ;
 3. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແບບຟອມ, ເກັບກຳສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາພາຍໃນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ;
 4. ຊີ້ນຳພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເກັບກຳສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການວາງແຜນ;
 5. ຊີ້ນຳການວິໄຈ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 6. ຊີ້ນຳວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ

   ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ;

 1. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານວຽກຕ່າງໆ ທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນປົກກະຕິ;
 2. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ຊີ້ນຳວຽກງານສະຖິຕິ ;
 2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຕາມຕຳແໜ່ງງານ;
 3. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ;
 4. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍ.

ວິຊາການສະຖິຕິ ແລະໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 1. ເກັບກຳສະຖິຕິ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາຕາມແບບຟອມ ຂອງພະແນກ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
 2. ສ້າງແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຂອງພະແນກຮ່ວມກັບຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຕົນຕ້ອງການ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງພະແນກ;
 3. ວິໄຈສະຖິຕິປະເພດຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຂະຫຍາຍການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 4. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຂັ້ນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຂັ້ນຫ້ອງການສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ ໃນຄອມພິວເຕີໃຫ້ຢູ່ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍອັນດຽວກັບ ກະຊວງສຶກ ສາທິ ການ ແລະ ກິລາ;
 5. ສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ແຜນທີ່ການສຶກສາຂອງເມືອງ ແລ້ວສ້າງເປັນແຜນທີ່ການສຶກສາຂອງແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ;
 6. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເຄືອຂ່າຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາປາຍ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ ;
 7. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຄຳສັ່ງ, ລະບຽບການ, ແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ;
 8. ໂຄສະນາຜົນງານ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການປະຕິບັດພາລະກິດ ຂອງຄະນະພະແນກ, ນຳສະເໜີ ວຽກງານການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ການແຂ່ງຂັນ, ຕົວແບບພອນສະຫວັນ, ການສົ່ງເສີມ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ຄູສອນ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກກິລາ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ;
 9. ປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ ເພື່ອເກັບກຳການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ;
 10. ຂຽນບົດຂ່າວ, ສັງລວມຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ;
 11.  ຕອບໂຕ້ຢ່າງທັນການ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຫວັງທຳລາຍ ແລະ ມ້າງເພ ວຽກງານສຶກສາ ແລະກິລາ ພ້ອມທັງສ່ອງແສງຕຳນິວິຈານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ;
 12. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ;
 13. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ;
 14. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ;
 2. ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍ;

ວິຊາການວາງແຜນການ

 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:
 1. ກຳນົດທິດທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆຂອງແຂວງ , ນະຄອນຫຼວງ;
 2. ສັງລວມແຜນງານ ຂອງເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຂະແໜງອື່ນໆ ແລະ ສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ຮ່ວມກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 3. ສົມທົບກັບການເງິນໃນການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 4. ຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມຜົນການປະຕິບັດແຜນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 5. ປະສານງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະຫວ່າງຂະແໜງກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 6. ຈັດສັນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ໃນທ້ອງຖິ່ນ;
 7. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບແຜນການຮ່ວມມືກັບຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 8. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ;
 9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ:
 1. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ;
 2. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍ.

ວິຊາການ ການຮ່ວມມື ແລະ ພົວພັນ​ຕ່າງປ​ະ​ເທດ

 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:
 1. ປະສານງານ ແລະ ອຳນ່ວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບດວຽກງານການຮ່ວມມື ແລະ ພົວພັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າກະກຽມເອກະສານໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳ ແລະ ບັນດາຂະແໜງພາຍໃນພະແນກ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ແລະ ການພົວພັນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍ;
 3. ຕິດຕາມ, ປະເມີນ ແລະ ສະຫຼຸບແຜນການຮ່ວມມືກັບຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 4. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງເປັນປົກກະຕິ.
 5. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການໝອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ:
 1. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ;

ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍ.

facebook

 banner

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ

077468
ມື້ນີ້
ມື້ວານ
ອາທິດນີ້
ອາທິດທີ່ແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນທີ່ແລ້ວ
ທັງໝົດ
437
572
2876
73422
5015
9285
77468

Your IP: 3.239.50.33
2021-10-17 08:48