ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງຂະແໜງການສຶກສາກ່ອໄວຮຽນ

ທ່ານບຸນເສັງພິລາວັນຫົວໜ້າຂະແໜງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຊີ້ນຳລວມ

 1. ນຳພາວຽກງານແນວຄິດການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງແລະດ້ານວິຊາການພາຍໃນຂະແໜງ
 2. ຜັນຂະຫຍາຍແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາແລະກິລາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກຂອງຕົນ
 3. ຊີ້ນຳແລະສ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ   ( ແຜນຍຸດທະສາດ, ບົດສະຫຼຸບແລະທິດ

     ທາງແຜນການປະຈຳປີ )​

 1. ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູສອນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນພາຍໃນແຂວງ
 2. ຊີ້ນຳ, ນຳພາແລະຄຸ້ມຄອງສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນ
 3. ຊີ້ນຳຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູສຳລັບການສຶກາກ່ອນໄວຮຽນ
 4. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ແລະຕິດຕາມານສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນພາຍໃນແຂວງ
 5. ຕິດຕາມ, ກວດກາແລະປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆພາຍໃນຂະແໜງ
 6. ວຽກງານແຂ່ງຂັນຮັກຊາດແລະພັດທະນາ
 7. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານນາງສີພະຈັນລິນທະວົງ ( ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ )

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຊ່ວຍວຽກຫົວໜ້າຂະແໜງ, ລົງເລິກວຽກງານຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາ

 1. ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການນຳພາວຽກງານຮອບດ້ານຂອງຂະແໜງ
 2. ຄົ້ນຄ້ວາແລະສ້າງແຜນພັດທະນາວຽກງານການສຶກ​​ສາກ່ອນໄວຮຽນທັງພາກລັດລະເອກະຊົນ
 3. ຄົ້ນຄ້າແລະຕິດຕາມການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ
 4. ຊີ້ນຳແລະຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມສຳລັບຄູສອນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
 5. ຜັນຂະຫາຍແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງ​​ພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງ
 6. ຄົ້ນຄ້ວາຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
 7. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມແລະກວດກາການປະຕິບັດໂຄງການຫຼັກສູດຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທັງພາກລັດ

     ແລະເອກະຊົນ

 1. ການສະຫຼຸບ-ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽຫງານພາຍໃນຂະແໜງ: ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນແລະ 6

     ເດືອນ

 1. ປະສານງານກັບພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ
 2. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ

ວິຊາການ ທ່ານນາງຈິດສະຫວັນແກ້ວພິລາ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ​ວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາແລະປະເມີນຜົນ
 1. ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ສ້າງແຜນພັດທະນາແລະຂະຫຍາຍສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 2. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫຼັກສູດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນ
 3. ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນພາຍໃນແຂວງ
 4. ຕິຕາມແລະປະເມີນຜົນການສ້າງຄູປະສົບການສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນພາຍໃນແຂວງ
 5. ຕິດຕາມແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມຄູສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນພາຍໃນແຂວງ
 6. ຊີ້ນຳ, ກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງຄູສຶກສານິເທດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
 7. ຄັ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍນິຕິກຳຕ່າງໆແລະເຄື່ອງມືປະເມີນຜົນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
 8. ຊີ້​ນຳ, ຕິດຕາມວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນ​ໂຮງຮຽນ
 9. ລາຍ​ງານ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຕົນ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃຫ້​ຫົວ​ໜ້າ​ຂະ​ແໜງ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ
 10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ

ທ່ານນາງທອງວັນຄຳພອນຈະເລີນ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ວຽກງານຊັ້ນລ້ຽງເດັກ
 1. ສ້າງ, ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນແລະເກັບກຳສະຖິຕິກ່ຽວກັບການສຶກວສາກ່ອນໄວຮຽນທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນພາຍໃນແຂວງຮ່ວກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽຂ້ອງ
 2. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນການສອນຊັ້ນລ້ຽງເດັກພາຍໃນແຂວງ
 3. ຂຶ້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານວັດຖຸອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ເດັກ, ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້ວຽກງານຕ່າງໆຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນພາຍໃນແຂວງ
 4. ປະສານສົມທົກັບອຳນາດການປົກຄອງ​, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກໃນການສົມທົບທຶນ, ການສົ່ງເສີມການເບິ່ງແຍງ, ລ້ຽງດູ, ປົກປ້ອງ, ສົ່ງເສີດ້ານພັດທະນາການແລະສຶກສາອົບຮົມເດັກຊ່ວຍທາງໂຮງຮຽນ
 5. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ( ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ)
 6. ວຽກ​ຂະ​ບວນ​ການໃນ​ວັນ​ສຳ​ຄັນ​ຕ່າງໆ ແລະ ການປະ​ຊາ​ສຳ​ພັນ
 7. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຫົວໜ້າແລະຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງເປັນປົກກະຕິ
 8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ

facebook

 banner

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ

077518
ມື້ນີ້
ມື້ວານ
ອາທິດນີ້
ອາທິດທີ່ແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນທີ່ແລ້ວ
ທັງໝົດ
487
572
2926
73422
5065
9285
77518

Your IP: 3.239.50.33
2021-10-17 10:34