ຂະແໜງການເງິນ

ທ່ານ ນາງ ດາວອນ ສິດທິພອນ ຫົວໜ້າຂະແໜງການເງິນ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຊີ້ນຳວຽກງານການບັນຊີ ແລະ ວຽກງານການເງິນ
 1. ນຳພາວຽກງານແນວຄດການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ດ້ານວິຊາການພາຍໃນຂະແໜງຢ່າງຮອບດ້ານ.
 2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງຕົນ.
 3. ສ້າງບັນຊີເງິນເດືອນ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ໂຮງຮຽນອ້ອມຂ້າງ.
 4. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ສັງລວມ ການສ້າງແຜນງົບປະມານຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ຂື້ນກັບພະແນກ ແລະ ນຳສະ   ເໜີເພື່ອການພິຈາລະນາຮັບຮອງຈາກຫົວໜ້າພະແນກ.
 5. ຕິດຕາມ, ກວດການ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານ ການບັນທຶກການຈົດກ່າຍບັນຊີຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຂື້ນກັບພະແນກ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
 6. ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ຈາກທຸກພາກສ່ວນ ພາຍໃນແຂວງ, ແຕ່ລະໄລຍະທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລ້ວລາຍງານຫົວໜ້າພະແນກ, ກົມການເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ.
 7. ຊີ້ນຳຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ຂື້ນກັບໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ.
 8. ຕິດຕາມ ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ຊີ້ນຳ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານງົບປະມານ, ການເງິນ-ການບັນຊີ ແລະ ຄັງເງິນສົດ ຢ່າງຮອບດ້ານພາຍໃນຂະແໜງ.
 2. ຄົ້ນຄວ້າ ນຳສະເໜີແຜນງົບປະມານ ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຕໍ່ຫົວໜ້າພະແນກ ເພື່ອພິຈາລະນາ ອະນຸມັດ.
 3. ສະເໜີຄຳຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.
 4. ແນະນຳຊ່ວຍເຫຼືອພາກສ່ວນຕ່າງໆ ພາຍໃນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານທາງດ້ານວິຊາການ.ຂອງຂະແໜງການເງິນໃຫ້ສຳເລັດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.
 5. ປະສານສົມທົບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ໃນການພົວພັນວຽກງານດ້ານວິຊາການ ຮ່ວມກັບກົມການເງິນ, ພະແນກ ການເງິນແຂວງ ຕາມການຊີ້ນຳ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.
 6. ມອບໝາຍວຽກງານໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ.

ທ່ານ ນາງ ສົມຈິດ ຈິດຕະພົງ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງການເງິນ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຊີ້ນຳວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ
 1. ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງ ໃນການນຳພາວຽກງານຮອບດ້ານຂອງຂະແໜງ.
 2. ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ນຳສະເໜີແຜນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ຂື້ນກັບພະແນກ.
 3. ຕິດຕາມກວດການດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງການຈັດຊື້ວັດສະດຸ ແລະ ເຄື່ອງເຟີນິເຈີຕ່າງໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.
 4. ປະສານຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະການປະມູນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງການປະມູນກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ແລະ ປະມູນກາຈັດຊື້ຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຊີ້ຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ລະບຽບການ.
 5. ຕິດຕາມ, ກວດກາປະເມີນຜົນ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ແບບແຜນຜັງ, ຜົນສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມການມອງໝາຍຂອງພະແນກ.
 6. ຮັບຜິດຊອບວຽກເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ທັງພາກລັດ ແລະ ໂຄງການ.
 7. ຊີ້ນຳວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ວັດສະດຸຂອງພະແນກ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ຂື້ນກັບ.
 8. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆຮັບຜິດຊອບເປັນປົກກະຕິ.
 9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ຊີ້ນຳ, ຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານກໍ່ສ້າງ ສ້ອມແປງ, ຊັບສິນ ແລະ ສະໜອມວັດສະດຸ ຂອງພະແນກ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ຂື້ນກັບ.
 2. ສະເໜີຄຳຄິດຄຳເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.
 3. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຕາມຕຳແໜ່ງການ.
 4. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອງໝາຍ.

ທ່ານ ນາງ ແສງດາວອນ ເພັດລາສີ ຕຳແໜ່ງ ວິຊາການ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
 1. ຮັບ ແລະ ກວດການເອກະສານຂໍເບີກຈ່າຍ ແລະ ຕົວເລກອານຸມັດ.
 2. ບັນທຶກການອານຸມັດເບີກຈ່າຍງົບປະມານປະເພດຕ່າງໆ.
 3. ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສັງລວມການເບີກຈ່າຍງົບປະມານຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ.
 4. ດຳເນີນການຊຳລະສະສາງບັນຊີກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ ແລະ ຈ່າຍຕ່າງໆ.
 5. ຕິດຕາມກວດບັນຊີ, ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນພາຍໃນແຂວງ.
 6. ສະເໜີແຜນແບ່ງງົບປະມານ ແລະ ແຈ້ງຕົວເລກງົບປະມານທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ.
 7. ສັງລວມ ແລະ ກວດການບັນຊີຊັບສົມບັດຂອງສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
 8. ສະເໜີຊຳລະສະສາງບັນຊີຊັບສົມບັດຂອງສຶກສາ ແລະ ທີ່ເສຍຄູນ-ເປ່ເພ ແລະ ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້.
 9. ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນງົບປະມານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍປະຈຳປີ ແລະ ປະຈຳງວດ.
 10. ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍຕາມຮ່ວງ ແລະ ຕາມງວດ.
 11. ທຸກທ້າຍເດືອນສ້າງໃບສົມທຽບບັນຊີສຳຮອງເງິນຝາກທະນາຄານ ແລະ ຢັ້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການ.
 12. ສະຫຼຸບລາຍບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍປະຈຳງວດ ແລະ ປະຈຳປີ.
 13. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ.
 14. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອງໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ.

 

 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ສະເໜີຄຳຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ.
 2. ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ທ່ານ ບຸນມາ ຊາວະດີ ຕຳແໜ່ງວິຊາການຄັງເງິນ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ວຽກງານຄັງເງິນ
 1. ພົວພັນ ປະສານງານການຂໍເບີກຈ່າຍງົບປະມານຈາກພະແນກການເງິນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການມອງໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ.
 2. ບັນທຶກການມອບ-ຮັບເງິນສົດຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຕາມການອະນຸມັດເຫັນດີຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.
 3. ຈົດບັນທຶກການເບີກຈ່າຍເງິນສົດໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຕາມການອະນຸມັດເຫັນດີຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.
 4. ເກັບມ້ຽນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເງິນສົດ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບທາງດ້ານການເງິນ.
 5. ຄຸ້ມຄອງບັນຊີເງິນຝາກ ແລະ ແຊັກທະນາຄານໄວ້ໃນທີ່ປອດໄພ.
 6. ຝາກ ແລະ ຖອດເງິນຮ່ວງຕ່າງໆ.
 7. ຮັບ ແລະ ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານ.
 8. ສະຫຼຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍເງິນສົດຕາມລະບຽບການ.
 9. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ.
 10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ສະເໜີຄຳຄິດຄຳເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ.
 2. ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ທ່ານ ວິລະວົງ ນໍຣະສິງຫ໌ ວິຊາການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ວຽກງານການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ

 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບອາຄານຮຽນ, ອາຄານຫ້ອງການ ແລະ ສະຖານທີ່ການສຶກສາ ແລະ ກິລາຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົນ.
 2. ຂື້ນແຜນປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງອາຄານສະຖານທີ່ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ພ້ອມທັງຂື້ນແຜນຂໍອະນຸມັດໂຄງການກໍ່ສ້າງໃໝ່ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
 3. ວິໄຈຂໍ້ມູນ ແລະ ດຳເນີນການປະມູນ ໂຄງການປູກສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.
 4. ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ກວດກາກໍ່ສ້າງ, ການປະຕິບັດແຜນການ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ລວມທັງງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການ.
 5. ສັງລວມຊັບສິນປະຈຳປີ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ຂື້ນກັບພະແນກ ເພື່ອລາຍງານຫາກົມການເງິນພ້ອມທັງກວດກາຊັບສິນຕົວຈິງ ແລະ ຊັບສິນຄົງທີ່ ຢ່າງນ້ອຍປີລະຄັ້ງ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ຂື້ນກັບພະແນກ.
 6. ຊີ້ນຳ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການໃສ່ລະຫັດຊັບສິນ, ການຂື້ນທະບຽນຊັບສິນ, ການຂື້ນບັນຊີຊັບສິນ, ການແບ່ງໝວດ ແລະ ການຈັດປະເພດຊັບສິນ ໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບພະແນກ.
 7. ເຜີຍແຜ່ ບັນດາລະບຽບຫຼັກການໃນການໂອນຊັບສິນ, ການສະສາງຊັບສິນຄົງທີ່, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການເພື່ອສະສາງຊັບສິນຄົງທີ່ ພ້ອມການຈົດອອກ ແລະ ຈົດເຂົ້າຊັບສິນຄົງທີ່.
 8. ດຳເນີນການບັນທຶກຈົດກາຍ ການຮັບເຄື່ອງເຂົ້າ-ອອກສາງຢ່າງເປັນລະບົບ ພ້ອມທັງແນະນຳການນຳໃຊ້ບັນດາແບບຟອມ ຕາມມາດຕະຖານແບບຟອມຂອງກະວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງສາງໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຂື້ນກັບພະແນກ.
 9. ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການສະໜອງປື້ມຄູ່ມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະມູນຊື້ວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ກະຊວງວາງອອກ.
 10. ຄົ້ນຄວ້າການສະເໜີຈັດຊື້ ວັດຖຸອຸປະກອນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຂື້ນກັບພະແນກໃຫ້ຂື້ນກັບລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການທີ່ກຳນົດ ແລະ ແທດເໝາະກັບການຊົມໃຊ້ແຕ່ລະດັບຊັ້ນຮຽນ.
 11. ສັງລວມຂໍ້ມູນ ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ແຜນງົບປະມານຈັດຊື້ວັດຖຸປະກອນ ແລະ ອື່ນໆ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຂື້ນກັບພະແນກ.
 12. ກວດການ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດສົ່ງ ແລະ ແຈກຢາຍ ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ໄປຫາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ຂື້ນກັບພະແນກ.
 13. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານຕ່າງໆທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ.
 14. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ສະເໜີຄຳຄິດຄຳເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ.
 2. ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

 

facebook

 banner

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ

077508
ມື້ນີ້
ມື້ວານ
ອາທິດນີ້
ອາທິດທີ່ແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນທີ່ແລ້ວ
ທັງໝົດ
477
572
2916
73422
5055
9285
77508

Your IP: 3.239.50.33
2021-10-17 09:45