ຂະແໜງບໍລິຫານ

ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊີ້ນຳ ວຽກງານການບໍລິຫານຂອງ​ຂະ​ແໜງ;
 1. ນຳພາວຽກງານແນວຄິດການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ພາຍໃນຂະແໜງ ;
 2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ສັງລວມແຜນງານຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລ້ວສ້າງເປັນແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 3. ຄຸ້ມຄອງລະບົບເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ກວດກາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າມາພະແນກ;
 4. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ, ບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານຜົນ ຂອງການປະຊຸມຂອງພະແນກ ;
 5. ປົກປັກຮັກສາ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນພະແນກ;
 6. ຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ, ວັດສະດຸ, ອຸປະກອນ, ອາຄານ, ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງພະແນກ;
 7. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບທຸກຂະແໜງພາຍໃນພະແນກ, ພະແນກການອື່ນ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກ;
 8. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ເປັນປົກກະຕິ;
 9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ .
 • ຂອບເຂດສິດ:
 1. ຊີ້ນຳວຽກງານວາງແຜນ ແລະ ວຽກງານບໍລິຫານ ;
 2. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ ;
 3. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ;
 4. ມອບໝາຍວຽກງານໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຊີ້ນຳວຽກງານເລຂາ ແລະ ສາລະບັນ

 1. ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງ ໃນການນຳພາວຽກງານຮອບດ້ານຂອງຂະແໜງ;
 2. ຊີ້ນຳ, ພົວພັນປະສານສົມທົບ ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆພາຍໃນ, ສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ;
 3. ຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງຄະນະພະແນກ ແລະ ຂະແໜງຕ່າງໆພາຍໃນພະແນກ;
 4. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມ ເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ກວດກາເນື້ອໃນເອກະສານ ແລະ ບັນນາທິການເອກະສານຕ່າງໆຂອງພະແນກ;
 5. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານວຽກຕ່າງໆ ທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນປົກກະຕິ;
 6. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ .
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ຊີ້ນຳວຽກງານເລຂາ ແລະ ສາລະບັນ;
 2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຕາມຕຳແໜ່ງງານ;
 3. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ ;

ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ;

ວິຊາການເລຂານຸການ

 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
 1. ຈົດບັນທຶກ ແລະ ໃສ່ເລກທີເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ;
 2. ນຳສະເໜີເອກະສານຂາເຂົ້າ ຕໍ່ຫົວໜ້າຂະແໜງເພື່ອມີຄຳເຫັນ ;
 3. ແຈກຢາຍເອກະສານຕາມຄຳເຫັນຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ;
 4. ຈ່າໜ້າຊອງຈົດໝາຍ ແລະ ລົງເລກທະບຽນທີ່ຈົດໝາຍທາງການ ;
 5. ນຳເອກະສານເຂົ້າຫາຫົວໜ້າ ຫຼື ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຕາມຄຳແນະນຳຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ;
 6. ຮັກສາກາປະທັບ ແລະ ປະທັບກາໃສ່ເອກະສານຂອງພະແນກ ;
 7. ຈັດລຽງ ແລະ ເກັບມ້ຽນເອກະສານຕາມລະດັບຄວາມສຳຄັນ ;
 8. ປະສານການນັດໝາຍ, ການເຂົ້າພົບຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຂອງຜູ້ທີ່ມາພົວພັນວຽກ ;
 9. ກຳກັບວຽກງານພິທີການ ແລະ ບໍລິການຮັບແຂກຂອງພະແນກ ;
 10. ຮັບ ແລະ ຕອບ ໂທລະສັບຂອງພະແນກ ;
 11. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ;
 12. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ;
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ;
 2. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ;

ວິຊາການສາລະບັນ

 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
 1. ໃຫ້ການບໍລິການການພິມ ແລະ ອັດສຳເນົາເອກະສານ ຕາມລຳດັບຄວາມສຳຄັນ ;
 2. ດຳເນີນການພິມແຕ່ລະວັນໃຫ້ມີປະສິດທີພາບ ແລະ ໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ກວດກາເອກະສານທີ່ພິມແລ້ວກ່ອນສົ່ງກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ;
 3. ຂຶ້ນແຜນຈັດຊື້, ປົກປັກຮັກສາພັດສະດຸ, ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານລວມທັງຕອບສະໜອງການພິມ ແລະ ການອັດສຳເນົາ ;
 4. ບັນທຶກການພິມ ແລະ ອັດສຳເນົາເອກະສານປະຈຳວັນ ;
 5. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 6. ສະຫຼຸບລາຍງານການພິມ ແລະ ການອັດສຳເນົາ;
 7. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ;
 8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ;
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ;
 2. ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ຕຳແໜ່ງງານ ໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:
 1. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຄຳສັ່ງ, ລະບຽບການ, ແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ;
 2. ໂຄສະນາຜົນງານ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການປະຕິບັດພາລະກິດ ຂອງຄະນະພະແນກ, ນຳສະເໜີ ວຽກງານການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ການແຂ່ງຂັນ, ຕົວແບບພອນສະຫວັນ, ການສົ່ງເສີມ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ຄູສອນ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກກິລາ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ;
 3. ປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ ເພື່ອເກັບກຳການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ;
 4. ຂຽນບົດຂ່າວ, ສັງລວມຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ;
 5. ຕອບໂຕ້ຢ່າງທັນການ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຫວັງທຳລາຍ ແລະ ມ້າງເພ ວຽກງານສຶກສາ ແລະກິລາ ພ້ອມທັງສ່ອງແສງຕຳນິວິຈານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ;
 6. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ;
 7. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ;
 8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ.
 • ຂອບເຂດສິດ:
 1. ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ ;
 2. ເຂົາຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍ.

ພະນັກງານຮັບສົ່ງເອກະສານ ແລະ ຂັບລົດ

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
 1. ຮັບໃຊ້ວຽກງານຂັບລົດໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ;
 2. ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລົດໂດຍພື້ນຖານ;
 3. ຮັບ-ສົ່ງເອກະສານທາງການ;
 4. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນປົກກະຕິ;
 5. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ຂອບເຂດສິດ:
 1. ການນຳໃຊ້ລົດຮັບໃຊ້ວຽກທາງການ ແລະ ຮັກສາລົດໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບໃຊ້ວຽກງານດົນທີ່ສຸດ;
 2. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

facebook

 banner

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ

077470
ມື້ນີ້
ມື້ວານ
ອາທິດນີ້
ອາທິດທີ່ແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນທີ່ແລ້ວ
ທັງໝົດ
439
572
2878
73422
5017
9285
77470

Your IP: 3.239.50.33
2021-10-17 08:53