• ຄວາມ​ເປັນ​ມາ

ອົງການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິິລາ ໄດ້ປັບປຸງປ່ຽນແປງໄປຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ. ນັບແຕ່ປີ 1975 ເຖິງປີ 1992 ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສຶກສາ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ເອີ້ນວ່າ: "ພະແນກສຶກສາແຂວງ, ກຳແພງນະຄອນ"   ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ; ຊີ້ນຳ, ນຳພາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ, ພະແນກສຶກສາແຂວງ, ກຳແພງນະຄອນ ນີ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາທາງດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ, ກໍາແພງນະຄອນ ຕົກມາຮອດປີ 1993 ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການສຶກສາຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ເອີ້ນວ່າ: "ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ກຳແພງນະຄອນ" ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບເລກທີ 320 ສສ 1993, ລົງວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 1993. ຊຶ່ງເປັນການຈັດຕັ້ງຂັ້ນໜຶ່ງໃນລະບົບບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ມີພາລະບົດບາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງລັດ. ໃນໄລຍະນີ້ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ເປັນອົງການສາຍຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ທີ່ປະຈຳຢູ່ແຂວງ, ກໍາແພງນະຄອນ ແຕ່ພະແນກນີ້ກໍມີໜ້າທີ່ສ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ.

          ຕໍ່ມາໃນປີ 2008 ລັດຖະບານ ໄດ້ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານທຸກໆ ຂະແໜງການໃນທົ່ວລັດ ພະແນກສຶກສາປະຈຳແຂວງ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ "ພະແນກສຶກສາທິການແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ" ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບ ເລກທີ 1584/ ສສ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2009,ພະແນກສຶກສາທິການແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີພາລະບົດບາດໃນການປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງລັດ. ພະແນກສຶກສາທິການແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ   ມີກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຂະແໜງ 11 ຂະແໜງ ຄື: ຂະແໜງບໍລິຫານ, ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ຂະແໜງສະຖິຕິແຜນການ, ຂະແໜງ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ຂະແໜງປະຖົມ-ອະນຸບານສຶກສາ, ຂະແໜງມັດທະຍົມສຶກສາ, ຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ຂະແໜງພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ຂະແໜງພັດທະນາຄູ ແລະ ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງການສຶກສາພາກເອກະຊົນ.

          ໃນປີ 2012 ມີການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ຂອງລັດຖະບານ ຄືນໃໝ່ໃນບາງຂະແໜງການ ສະເພາະຂະແໜງການສຶກສາ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມເຂົ້າກັບຂະແໜງການກິລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊື່ກະຊວງສຶກສາທິການ ກໍໄດ້ປ່ຽນມາເປັນ "ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ" ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການແຂວງ ກໍໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ   "ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ". ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບ ເລກທີ 2350/ ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2012; ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ປະກອບດ້ວຍຂະແໜງ 12 ຂະແໜງ ຄື: ຂະແໜງບໍລິຫານ, ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ຂະແໜງສະຖິຕິແຜນການ, ຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ, ຂະແໜງມັດທະຍົມສຶກສາ, ຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ, ຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ, ຂະແໜງພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ຂະແໜງພັດທະນາຄູ, ຂະແໜງກິລາມວນຊົນ, ຂະແໜງກິລາລະດັບສູງ ແລະ ຂະແໜງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

ປະຈຸບັນໄດ້ມີການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່່ອນໄຫວຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ສະບັບເລກທີ 896/ ສສກ, ລົງວັນທີ 26 ກຸມພາ 2018,ມີ​ພາລະບົດບາດ​ໃນ​ການ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ, ວາງ​ແຜນ, ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ, ຄຸ້ມ​ຄອງ, ກວດກາ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນວຽກງານ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກິລາແລະ ມີກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ປະກອບດ້ວຍຂະແໜງ 13 ຂະແໜງ ຄື: ຂະແໜງບໍລິຫານ, ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ຂະແໜງສະຖິຕິ, ແຜນການ ແລະ ການພົ່ວພັນຕ່າງປະເທດ, ຂະແໜງການເງິນ, ຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ຂະແໜງສາມັນສຶກສາ, ຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ, ຂະແໜງພັດທະນາຄູ, ຂະແໜງພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ຂະແໜງກິລາລະດັບສູງ, ຂະແໜງກິລາມວນຊົນ ແລະ ຂະແໜງກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບ. ສ່ວນພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍ ແມ່ນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ທິດທາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

 • ຈຸດປະສົງ
 1. ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມມາດຕະຖານ ຂອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ;
 2. ເພື່ອສະໜອງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງລາວຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ທີ່ດຳລົງຊິວິດຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ;
 3. ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
 • ໜ້າທີ່
 1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ທິດທາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ;
 2. ສ້າງ, ປັບປຸງ ​ບັນດາ​ ນິຕິ​ກຳ, ລະບຽບ​ການຕ່າງໆ ໃນ​ການ​​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ວຽກ​ງານການສຶກສາ​ ແລະ​ ກິລາ ພາຍ​ໃນ​​ແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ​;
 3. ໂຄສະນາ​​ເຜີຍ​ແຜ່ ກົດໝາຍ, ລະບຽບ​ການ, ແຜນການ​, ແຜນ​ງານ, ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ ແລະ​ ກິລາ ພາຍ​ໃນ​​ແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ;
 4. ປັບປຸງການຈັດ​ຕັ້ງ ​ແລະ​ ການຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ​ ກິລາ​ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນ​ພັດທະນາ​​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ​ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ​ແລະ ລັດຖະບານ​ ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 5. ຊີ້​ນຳ, ນໍາພາ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນການ ​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ, ສາມັນສຶກສາ, ການ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ບໍ່​ຮູ້​ໜັງ​ສື, ການຍົກ​ລະດັບ ​ແລະ ​​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ວິຊາ​ຊີບ​ຂັ້ນ​ພື້ນຖາ​ນ;
 6. ຈັດພີມຫົວບົດສອບເສັງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ, ອອກ​​ປະກາສະນິຍະບັດຊັ້ນມັດທະ ຍົມຕອນປາຍໃນໂຮງຮຽນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນແລະຂຶ້ນທະບຽນປະກາສະນິຍະບັດມັດທະ ຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນ;
 7. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄັດ​ເລືອກ ການ​ໃຫ້​ຕຳ​ແໜ່​ງວິຊາ​ການ​ຄູ ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 8. ສ້າງ, ພັດທະນາຫຼັກສູດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ອຸປະກອນ, ສື່​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ ​ແລະ ສິ່ງ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ວຽກ​ງານ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກິລາ ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 9. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບັນດາ​​ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ມັດທະຍົມສົມບູນ, ໂຮງຮຽນ​ສາມັນກິນນອນຊົນ​ເຜົ່າ, ໂຮງຮຽນ​ວິຊາ​ຊີບ,​ ສູນ​ຝຶກ​ວິຊາ​ຊີບ​, ສູນສຶກສານິເທດ, ສູນໄອຊີທີ, ສູນການສຶກສານອກ​​​ໂຮງ ຮຽນ, ວິທະຍາໄລ, ສະຖານ​ການ​ສຶກສາ​ສົງ, ສະໂມສອນກິລາ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກິລາ, ສະໜາມ ກິລາແລະ ພາກສ່ວນອຶ່ນໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 10. ສ້າງ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ, ​ແຜນການກໍ່ສ້າງ,​ ຝຶກ​ອົບຮົມ, ຍົກ​ລະດັບ​ຄູ, ຄູຝຶກກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ​ແລະ ບຸກຄະລາ​ກອນ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກິລາ ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 11. ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ກິລາ-ກາຍຍະກຳ ມວນຊົນ, ກິລາລະດັບສູງ, ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 12. ຄຸ້ມ​ຄອງ, ສ້າງຖານເກັບກໍາ​ຂໍ້​ມູນ ​ຂ່າວສານ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກິລາ, ຄູ ແລະ ນັກຮຽນພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 13. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄູ ​ແລະ ບຸກຄະລາ​ກອນ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກິລາ ຕາມ​ການ​ແບ່ງ​ຂັ້ນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ;
 14. ຄົ້ນຄວ້າ ​ການບັນຈຸ, ສັບ​ຊ້ອນ, ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ, ຍົກ​ຍ້າຍ, ປົດ​ຕຳ​ແໜ່​ງ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດວິໄນ, ການ​ກຳນົດ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ງານຂອງ​ຄູ ​ແລະ ບຸກຄະ​ລາກ​ອນການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກິລາ ​ ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບ​ການ;
 15. ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະບໍລິຫານງົບປະມານການ​ເງິນ, ການບັນຊີ, ຊັບ​ສິນ-ວັດສະດຸ, ການ​ປຸກ​ສ້າງ-ສ້ອມແປງ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ການ​ເຊັນ​ສັນຍາ​ຜູກພັນ ແລະ ​ຊຳລະ​ສະ​ສາງ​ການຈັດ​ຊື້, ຈັດ​ຈ້າງ ຕາມການ​ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມ​ຄອງ​ ​ພ້ອມ​ທັງ​ສະຫຼຸບ ​ແລະ ລາຍ​ງານ​ຕາມລະບຽບທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້;
 16. ຊີ້ນຳ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
 17. ພົວພັນ​, ຮ່ວມ​ມື ກັບສາຍ​ຕັ້ງ, ສາຍ​ຂວາງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງ​ພາຍ​ໃນ, ຕ່າງປະ​ເທດ ​ເພື່ອ​ພັດທະນາການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກິລາ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ​, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​;
 18. ຊີ້​ນຳ, ຊຸກຍູ້,​ຕິດຕາມ, ກວດກາ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ, ປະກັນ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ​ແລະ ​ສະຫຼຸບ ລາຍ​ງານການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດວຽກ​ງານ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກິລາ​ ​ໃຫ້​ສາຍ​ຕັ້ງ ​ແລະ ສາຍ​ຂວາງ​ທີ່​ຕົນ​ຂຶ້ນ​ກັບໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 19. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ ​ແລະ ​ ​ເຈົ້າ​ແຂວງ, ເຈົ້າ​ຄອງ​​ນະຄອນຫຼວງ
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ເຈົ້າ​ແຂວງ, ​ເຈົ້າຄອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ພິຈາລະນາ ​ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກິລາ​;
 2. ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ ​ແລະ ຮັບຮອງແຜນ​ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ, ​ແຜນການ ກໍ່ສ້າງ,​ ຝຶກ​ອົບຮົມ, ຍົກ​ລະດັບ​ຄູ ​ແລະ ບຸກຄະລາ​ກອນ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກິລາ ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ, ​ນະຄອນຫຼວງ;
 3. ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ລັດຖະມົນຕີ ​ແລະ ​ເຈົ້າ​ແຂວງ, ​ເຈົ້າຄອງ​ນະຄອນຫຼວງ ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​​ກິລາ-ກາຍ ຍະກຳ ມວນ​ຊົນ, ກິລາ​ລະ​ດັບ​ສູງ ​ແລະ ກິລາ​ນັກຮຽນ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ, ​​ນະ​ຄອນຫຼວງ;
 4. ສະ​ເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື​ ຍຸບ​ເລີກ​ບັນດາ​ນິຕິ​ກຳຄຸ້ມ​ຄອງການ​ສຶກສາ​ ແລະ​ ກິລາ ທີ່​ບໍ່​ສອດຄ່ອງ;         
 5. ສະ​ເໜີ​ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ​ແລະ ​ເຈົ້າ​ແຂວງ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບ​ເລີກການຈັດ​ຕັ້ງ, ສະຖານ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ສະໜາມກິລາ ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງ​ຕົນ;​
 6. ສະ​ເໜີ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ, ປົດ​ຕຳ​ແໜ່​ງ,​ ບັນຈຸ, ສັບ​ຊ້ອນ, ຍົກ​ຍ້າຍ​, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດວິໄນ, ການ​ກຳນົດ​ຕຳ​ແໜ່​ງງານຂອງ​ຄູ ​ແລະ ບຸກຄະ​ລາກ​ອນການ​ສຶກສາ ​ແລະ ກິລາ ​ຕາມ​ການ​ແບ່ງ​ຂັ້ນຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ​ ຕາມກົດໝາຍ​​ແລະ ລະບຽບການ;
 7. ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ນຳ​ໃຊ້ ງົບປະມານ, ວັດຖຸ​-ຊັບ​ສິນ, ກອງ​ທຶນ, ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ​ ຕາມ​ການອະນຸມັດຂອງ​ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ​ເຈົ້າ​ແຂວງ, ​ເຈົ້າຄອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ;
 8. ປະຕິບັດ​ໂຄງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລ້າ,​ ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ ແລະ   ອົງການ​ຈັດຕັ້ງສາກົນ​ ຕາມການ​ອະນຸມັດ​ຂອງ​ລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ເຈົ້າ​ແຂວງ, ​ເຈົ້າຄອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ;
 9. ສະ​ເໜີ​ລັດຖະມົນຕີ​ ຄຸ້ມ​ຄອງ ຊັບ​ສິນທາງ​ປັນຍາ ​ແລະ ລິ​ຂະ​ສິດທາ​ງດ້ານ​ການ​ສຶກສາ​ ແລະ​ ກິລາ;
 10. ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດຖະມົນຕີ, ​ເຈົ້າ​ແຂວງ, ​ເຈົ້າຄອງ​ນະຄອນຫຼວງ.

              

 • ກິດຈະກຳ
 1. ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ,ແຜນການກໍ່ສ້າງ, ຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບຄູ, ຄູຝຶກກິລາກາຍະກຳ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
  1. ອອກຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວາງອອກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
  2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແຈກຢາຍ ບັນດານະໂຍບາຍ, ນິຕິກຳ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
  3. ນຳພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ການຮຽນ-ການສອນ ສາມັນສຶກສາຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄູໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
  4. ຈັດພີມຫົວບົດສອບເສັງ, ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ, ອອກປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ຄຸ້ມຄ້ອງການອອກປະກາສະນີຍະບັດ ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
  5. ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການສອບເສັງ​ເລື່ອນ​ຊັ້ນ-ຈົບ​ຊັ້ນພາກຮຽນ ແລະ ປີຮຽນ ຂອງທຸກຊັ້ນ ແລະ ທຸກສາຍ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
  6. ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນສິລະປະ ແລະ ກິລາກາຍະກຳ ຂອງນັກຮຽນໃນລະດັບແຂວງ;
  7. ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບສາມັນ​ສຶກສາພາຍໃນແຂວງ;
  8. ແນະແນວການສຶກສາແກ່ນັກຮຽນທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ ສາຍສ້າງຄູ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
  9. ຊີ້ນຳການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ, ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຕາມ​ລະບຽບການ;
  10. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ດັດປັບ ຕາຕະລາງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ​ຈຸດ​ພິ​ເສດ ຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົນ;
  11. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມຄູປະເພດຕ່າງໆ ຕາມຫຼັກສູດທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
  12. ປະຕິບັດແຜນການລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ບັນລຸຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍ;
  13. ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ, ການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນ ເດືອນ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການ, ການຍ້ອງຍໍ ແລະ ການປະຕິບັດມາດ ຕະການທາງວິໄນຕໍ່ພະນັກງານຕາມລະບຽບການທີ່ໄດ້ກຳນົດ, ການໃຫ້ນາມມະຍົດ ແລະ ຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ແລະ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  14. ຊີ້ນຳ ຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ,ມັດທະຍົມສົມບູນ,ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ,ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ,ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ,ສູນໄອຊີທີ,ສູນສຶກສານອກໂຮງຮຽນ,ວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນການສຶກສາສົງ, ສະໂມສອນກິລາ,ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກິລາ, ສະໜາມກິລາ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
  15. ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ ໃຫ້ສ່ອດຄອງກັບນະໂຍຍາຍການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
  16. ຈັດຕັ້ງການນິເທດການສຶກສາໃຫ້ແກ່ ລັດຖະກອນຄູພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງການທົດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນໃຫ້ໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍ;
  17. ຈັດຕັ້ງການເກັບກຳ, ສະຖິຕິ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕາມແບບຟອມຂອງແຂວງ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີ່ໄດ້ກຳນົດ;
  18. ຂຶ້ນແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ ຕາມຮ່ວງງົບປະມານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບການ;
  19. ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ການຄຸ້ມຄອງ ໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຊັບສິນ ແລະ ວັດສະດຸຕ່າງໆໃຫ້ເປັນລະບົບເຄືອຂ່າຍອັນດຽວ ລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ;
  20. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ-ວັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ບໍລິຫານງົບປະມານການເງິນ, ການບັນຊີ, ການປຸກສ້າງ-ສ້ອມແປງ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ການເຊັນສັນຍາຜູກພັນ ແລະ ຊຳລະສະສາງການຈັດຊື້,ຈັດຈ້າງຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງພ້ອມທັງລະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຕາມລະບຽບການຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
  21. ດຳເນີນການກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບ ການສຶກສາພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ;
  22. ດຳເນີນການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແຜນດຳເນີນງານຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ໂຮງຮຽນ;
  23. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້, ປະເມີນຜົນ, ປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບເປັນປົກກະຕິ;
  24. ປະຕິບັດກິດຈະກຳອຶ່ນໆ ຂອງຂັ້ນເທິງ.

facebook

 banner

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ

077473
ມື້ນີ້
ມື້ວານ
ອາທິດນີ້
ອາທິດທີ່ແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນທີ່ແລ້ວ
ທັງໝົດ
442
572
2881
73422
5020
9285
77473

Your IP: 3.239.50.33
2021-10-17 08:57