Search

Switch Language

Facebook

Visitors Counter

406933
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
170
198
2594
401808
2594
9530
406933

Your IP: 3.231.229.89
2019-12-06 10:06

We have 4 guests and no members online

ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ-ປະຖົມສຶກສາ

1. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຂຶ້ນແຜນປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາໃນທົ່ວແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.
2. ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງ.
3. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດການພັດທະນາໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບຕົວແບບ ສຳລັບອະນຸບານ- ລ້ຽງເດັກ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.
4. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຄົ້ນຄ້ວາຫຼັກ ສູດທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ. ທ່າແຮງ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາສຶກສາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ.
5. ຄົ້ນຄ້ວາຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ສຳລັບຄູສອນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.
6. ຈັດຕັ້ງການປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນແຕ່ລະພາກຮຽນ,ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສານັບທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ.
7. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານອຶ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

2. ກິດຈະກຳ
1. ເກັບກຳສະຖິຕິຄູ, ນັກຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນຮ່ວມກັບສະຖິຕິແຜນການ
2. ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ວາງແຜນ, ພັດທະນາ ແລະ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາຮ່ວມກັນຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ
3. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຮຽນ-ການສອນ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ການສອບເສັງເລ່ືອນຊັ້ນ-ຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
4. ຈັດຕັ້ງບຳລຸງ ແລະ ສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ, ສ້າງຫ້ອງພອນສະຫວັນ
5. ຈັດຕັ້ງຊີ້ນຳສູນສຶກສານິເທດ, ຕິດຕາມນິເທດການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນ
6. ສັງລວມ ແລະ ຊີ້ນຳແຜນຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນການ - ການສອນ ໃນທົ່ວແຂວງ
7. ຄຸ້ມຄອງການປົກຮັກສາອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ຈົບງາມ
8. ຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ
9. ບັນທຶກ ແລະ ກຽມການອອກໃບປະກາສະນິຍະບັດປະຖົມສຶກສາ
10. ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການ, ບຳລຸງຍົກລະດັບຄູຮ່ວມກັບຂະແໜງພັດທະນາຄູ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມເຄື່ອນທີ່
11. ຊີ້ນຳ, ປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມຫ້ອງຫໍສະໝຸດເພື່ອຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສັງຄົມ
12. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ
13. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົ້ນຄ້ວາຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.